Contabilitate Bucuresti

Contabilitate Bucuresti – declaratii fiscale ANAF

Declaratii ANAF

010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMFP 250/2013) Formular. Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

 

011 Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (OPANAF 3261/2011)Formular. Se depune de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor (persoane juridice române şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice străine). Se completează în două exemplare, originalul depunându-se la unitatea fiscală. Termen de depunere: 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG 77/2011, adică  31 octombrie 2011.

 

012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit (OPANAF 1994/2012)Formular. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.

 

020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007)Formular. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 262/2007)Formular. Se completează de persoanele fizice străine, altele decât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.

 

040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice (OMFP 262/2007) Formular. Se completează de instituţii publice, în două exemplare. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

 

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) Formular. Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.

 

060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)Formular. Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată. Se întocmeşte în două exemplare.

 

070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 250/2013)Formular. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)Formular. Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşte în două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

 

090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010)Formular. Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi. Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

 

091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010) Formular. Declaraţia se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei, dacă valoarea depăşeşte plafonul  în anul calendaristic în care are loc achiziţia ; 2)  persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153  şi care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

092 Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009) Formular. Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.

 

093 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010)Formular. Declaraţia se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

094 Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular. Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010)Formular. În vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună o serie de documente prevăzute în ordinul menţionat, printre care şi acest formular. Cererea se soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării la organul fiscal.

 

096 Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012)Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, în raza căruia este arondat contribuabilul.

 

097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 1529/2012). Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1563 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.

 

098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OMFP 2795/2011). Cererea se depune decătre societăţile comerciale care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care sunt supuse înmatriculării la Registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului. Formularul se completează în două exemplare. Formular / Program

 

099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin.(9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 1436/2012). Cererea se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art.153 alin.(9) lit.c) -e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal. Se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Formular

 

100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (OPANAF  608/2013)Formular / Instrucţiuni de completare. Se completează de plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii sociale cărora le revin obligaţii de plată la bugetul stat. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 1950/2012)Formular / Instrucţiuni de completare. Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 1950/2012) Formular / Instrucţiuni de completare. Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program

 

112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Ordin comun MFP 1045, MMFPS 2084, MS 793/2012 )Formular. Se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice (conform ordinului menţionat, această versiune de  formular se depune pentru obligaţiile începând cu luna iulie 2012). Program

 

120 Decont privind accizele (OPANAF 1950/2012)Formular / Instrucţiuni de completare. Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

122 Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 532/2007)Formular. Declaraţia se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil. Program

 

130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (OPANAF 1950/2012)Formular / Instrucţiuni de completare. Se completează de către producătorii interni de ţiţei. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Program Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 874/2009)Formular. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul „Depunere declaraţii on-line”. Aceasta cerere va fi  însoţită de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie; documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare. Document de confirmare

 

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line (OMEF 847/2009). Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul „Revocare online – formulare 151/153” din pagina „Declaraţii electronice”. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: – actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; – documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; – împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atenţie: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

 

152 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OPANAF 230/2013) Formular. Se utilizează pentru obţinerea dreptului de acces la dosarul fiscal al contribuabilului. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152). Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale). Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152). Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

 

153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal (OPANAF 230/2013). Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul „Revocare online – formulare 151/153” din pagina „Declaraţii electronice”. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: – actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; – documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; – împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal. Atenţie: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

 

160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (OPANAF 3392/2011). Formular. Compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind impunerea din oficiu, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate. Referatul se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal, după care se emite această decizie

.

170 Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate (OPANAF 3395/2011)Formular. Se depune de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art.9 alin. (7) din OUG.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Formularul se utilizează pentru declararea contribuţiei prevăzute la art. 363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitată până la data depunerii declaraţiei-inventar, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.Termen de depunere: 25 noiembrie 2011. Se completează prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program  Formularul editat, semnat şi ştampilat conform legii, va fi însoţit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

 

171 Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012)Formular. Se utilizează pentru declararea contribuţiei  („taxa claw-back”) prevăzute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Formularul se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 24 august 2012.

 

172 Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate (OPANAF 3/2013) Formular. Se depune de către plătitorii de redevenţă, prevăzuţi la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenţia Domeniilor Statului.

 

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 24/2013)Formular. Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

201 Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF  52/2012)Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din  Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal . Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

 

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OPANAF 1913/2012)Formular / Instrucţiuni de completare  Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (OPANAF 1913/2012)Formular / Instrucţiuni de completare. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Program

 

208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 892/2012)Formular. Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program

 

209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 892/2012) Formular. Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în situaţia în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacţii, atunci se depune câte o declaraţie pentru fiecare tranzacţie. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

220 Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 184/2013)Formular / Instrucţiuni de completare. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: ativităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole impuse în sistem real; silvicultură şi piscicultură. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit. Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (OPANAF 641/2013) Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

222 Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012) Formular. Declaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc. Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii / încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, se completează şi se depune câte o declaraţie.  Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale (OPANAF 184/2013)Formular / Instrucţiuni de completare. Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente-comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activităţi independente. Asocierile în cadrul cărora se obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

224 Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  (OPANAF 52/2012) Formular. Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România..Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

 

225 Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise (OPANAF 2600/2010)Formular. Se utilizează pentru declararea câştigurilor sau pierderilor nete determinate la sfârşitul fiecărui trimestru şi a impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pentru câştigurile menţionate anterior.

 

230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 476/2013)Formular. Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completează  în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.  

 

250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 52/2012)Decizie. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, primesc această decizie. Se utilizează şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat, adică stabileşte suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.

 

251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 52/2012)Decizie. În baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).

 

253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)Decizie. În baza declaraţiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie, care stabileşte suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.

 

254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C) Decizie. În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite această decizie.

 

260 Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (OPANAF 476/2013) Formular. În baza declaraţiei contribuabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

 

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  1790/2012) Formular. Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Program Formularul se poate depune şi prin Internet. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  30/2011) Formular. Se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Program Se poate depune şi prin Internet. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF  6/2010)Formular. Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.

 

307 Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 640/2012)Formular. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din  Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

 

311 Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal (OPANAF 418/2012)Formular. Se depune de de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

 

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OPANAF  5/2010) Formular. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Program

 

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010) Formular. Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.  Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.  Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF. Programul poate fi descărcat de  la adresa www.anaf.ro „Declaraţii electronice”. Program

 

319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 3/2010) Formular. Declaraţia se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF. Programul poate fi descărcat de  la adresa www.anaf.ro „Declaraţii electronice. Program  Se întocmeşte de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)Formular. Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.

 

390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (OPANAF 3162/2011)Formular. Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Program  Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare

 

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 65/2013) Formular. Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Se depune până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice. Program

 

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 65/2013)Formular. Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent;  la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Program

 

393 Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul … (OPANAF 1081/2011) Formular. Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Program

 

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (OPANAF 1992/2012)Formular. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice. Program / Explicaţii

 

400 Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007)Formular. Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru plăţile făcute în anul precedent. Se aplică pentru veniturile din dobânzi realizate începând din 1 ianuarie 2007. Program

 

500 Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011)Formular. Datele se completează de organele cu atribuţii de control sau de compartimentele juridice respective.

 

501 Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

 

502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil.

 

503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se foloseşte la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de contribuabil.

 

504 Certificat de cazier fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmeşte in două exemplare de organul fiscal.

 

505 Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

506 Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

507 Fişa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

508 Fişa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 2696/2011) Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

600 Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012) Formular. Declaraţia se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

 

601 Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale (OPANAF 1714/2012)Formular. Se depune de contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile următoare: (a) întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;b) membri ai întreprinderii familiale;c) persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;d) persoane care realizează venituri din profesii libere;e) persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, sau se află în situaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) – c), pct.II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.

 

610 Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se întocmeşte de către organul fiscal competent.

 

620 Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se întocmeşte de către organul fiscal competent.

 

710 Declaraţie rectificativă (OPANAF 1340/2009)Formular. Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Obligaţiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Instrucţiuni de utilizare / Program

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE

 

 

Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 607/2013).Formular. Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, potrivit acestui formular.

 

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale (Ordinul MAE nr. 204/2011). Formular. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Program
 

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală (OMFP 393/2013)Formular. Prin depunerea acestei cereri de către contribuabil, organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale eliberează certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri (în vigoare din 1 mai 2013).

 

Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, această cerere.

 

Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului(OMFP 407/2013)Formular. În vederea eliberării adeverinţei de mai jos,  contribuabilul va depune la organul fiscal competent această cerere,  însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.

 

Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului(OMFP 407/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Referat privind determinarea diferenţei de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Înştiinţare(OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare(OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare(OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal

 

Declaraţie pe proprie răspundere (HG 88/2013)Formular. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) din HG 88/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ajustarea sumei de timbru se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

 

Cerere de restituire (HG 88/2013)Formular. Sumele prevăzute la art. 12 din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie, la cererea contribuabilului, în cazul în care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora. Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune această cerere la organul fiscal competent. El este organul fiscal la care persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, iar, în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

 

Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 296/2013)Formular. Persoana fizică sau juridică, care solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, depune la organul fiscal competent această cerere, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 şi de art. 3 din  Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, în copie şi original.

 

Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 296/2013)Formular. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.

 

Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012)Formular. Se întocmeşte de organul fiscal.

 

Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 1400/2012)Formular. Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile. Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

 

Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.a. (OPANAF 1436/2012) Formular. Organul fiscal, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul –  această decizie având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal.

 

Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.r., (OPANAF 1436/2012) Formular. Organul fiscal, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul – această decizie având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere.

 

Referat privind soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse în temeiul art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal (OPANAF 1436/2012) Formular. Compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedura legală,  întocmeşte – dacă este cazul –  acest referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare.

 

Notificare pentru soluţionarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (OPANAF 1436/2012) Formular. Dacă cererea  de înregistrate în scopuri de TVA sau documentaţia anexată sunt incomplete ori incorecte, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării. Notificarea cuprinde şi erorile constatate.

 

Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare; de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti  (OPANAF 1303/2012) Formular. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (OPANAF 1100/2012)Formular. La solicitarea contribuabilului de a fi înregistrat în scopuri de TVA conform prevederilor menţionate, organul fiscal emite decizia de faţă, prin care aprobă sau respinge solicitarea.

 

Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012)Formular. La primirea acestei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale, în termen de 15 zile şi să depună declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal. În caz de neprezentare, organul fiscal emite decizia de mai jos.

 

Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, contribuabilul respectiv are obligaţia: a) să se înregistreze în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, sau b) să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art.153^1 din Codul fiscal. Dacă înregistrarea nu a avut loc, organul fiscal emite această decizie privind înregistrarea din oficiu. De asemenea, dacă contribuabilul este reactivat prin decizia organului fiscal sau prin înscrierea în Registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, se emite această decizie.

 

Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează: a) de la data declarării ca inactiv; b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului; c) de la data comuncării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001; d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA; e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

 

Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează: a) Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut; b) Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

 

Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu(OPANAF 714/2012)Formular. În termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unităţii fiscale pentru a depune declaraţia de înregistrare fiscală sau pentru a prezenta documente din care să rezulte că nu are obligaţia înregistrării fiscale.

 

Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012)Formular. În cazul în care contribuabilul nu dă curs notificării de mai sus, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu.

 

Fişa capacităţii de cazare (OPANAF 52/2012). Se depune de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Se anexează la declaraţia 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”. Formular

 

 

Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular. Au obligaţia completării formularului persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

 

Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular. Au obligaţia completării persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1, lit.a), care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.

 

NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin.(2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care sosesc în România şi care vor avea o şedere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) – (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and …, by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular. Se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

 

NOTIFICARE privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care pleacă din România şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and  Article 40 para. (2) – (7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days Formular. Se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

 

Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu(OPANAF 3392/2011). În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează, decizia de desfiinţare comunicându-se acestuia. Formular

 

Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 3392/2011). Organul fiscal întocmeşte referatul de faţă, consemnând elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, precum şi rezultatul constatărilor efectuate în acest scop. Formular

 

Decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condiţiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzutela alin. (1) lit. a)—c), organul fiscal îndrumă contribuabilii înprivinţa drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plată. Formular

 

Decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere(OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condiţiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Decizie de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Dacă nu sunt  îndeplinite condiţiile legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat), organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale(OMFP 2677/2011). Documentul se depune de contribuabil împreună cu cererea de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale (conform art. 3 din Procedura din ordinul menţionat). Formular

 

Certificat de atestare fiscală  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Formular

 

Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Formular

 

Proces-Verbal de punere de acord  (OMFP 2677/2011).  Se întocmeşte  de organul fiscal, după clarificarea neconcordanţelor dintre sumele solicitate de către contribuabil în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală. Formular

 

Referat „A”.(OMFP 2677/2011).  După verificarea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Procedura din ordinul menţionat, organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmeşte acest referat. Formular

 

Referat „B”.(OMFP 2677/2011). În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscalîntocmeşte referatul „B” şi emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular

 

Acord de principiu (OMFP 2677/2011). Concomitent cu referatul „A”, organul fiscal întocmeşte acordul de principiu sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale. Formular

 

Decizie de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale(OMFP 2677/2011). În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată. Formular

 

Decizie de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată  (OMFP 2677/2011). În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 10 alin .(1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de anulare a penalităţilor de întârziere amânate la plată. Formular

 

Decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale(OMFP 2677/2011). În  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere. Formular

 

Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere(OMFP 2677/2011). În  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere. Formular

 

Decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale(OMFP 2677/2011). În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere se constată erori în conţinutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, precum şi în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular

 

Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere(OMFP 2677/2011). În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere se constată erori în conţinutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, precum şi în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere. Formular

 

Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi(OMFP 2677/2011). Penalitatea prevăzută la art. 12 din OUG 29/2011 se comunică contribuabilului prin această decizie. Formular

 

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781alin. (1) lit. b)/ lit. c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare /de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de reactivare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale(OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular

 

Decizie de anulare a penalităţilor de întârziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular

 

Certificat(OPANAF 3193/2011). Se eliberează de organul fiscal. Pentru a solicita eliberarea Certificatului, din care rezultă că nu se datorează TVA în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I din OPANAF 3193/2011 trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul de specialitate. Cererea va fi însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, de dovada schimbării reşedinţei în situaţia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România şi, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziţie.Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule. Formular

 

Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011). Se întocmeşte de organul fiscal. Se utiliezează la: a) atestarea plăţii TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora; b) atestarea plăţii TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia săse înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora. Formular

 

Declaraţie privind opţiunea  pentru depunerea lunară a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate„. (OPANAF 3154/2011). Se completează de către plătitorii de venituri din salarii care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei 112, dar care optează pentru depunerea lunară a acesteia. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane juridice române (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for Romanian legal persons. Se utilizează la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române. Se întocmeşte într-un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă. Formular

 

Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …, pentru persoane juridice române(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for Romanian legal persons. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat, potrivit legii. Formular

 

Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă. Formular  

Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for individuals resident in Romania. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală. Formular

 

Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Certificatul se eliberează de către organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. Formular

 

 

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexează la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină. Formular

 

Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se eliberează de către organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat, sau de către organul fiscal unde plătitorul de venit este înregistrat în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Se anexează copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana fizică nerezidentă (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, state de plată şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei fizice nerezidente, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana fizică nerezidentă. Formular

 

Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent. Formular

 

Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menţionate în precizările din formular. Formular

 

Certificat privind atestarea activităţii desfăşurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menţionate în precizările din formular.Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declaraţia este completată pentru a se obţine exceptarea de la orice impozitare asupra plăţilor de dobânzi şi redevenţe ce provin din România, cu condiţia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să fie o întreprindere rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb Formular

 

DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte condiţiile indicate în formular. Formular

 

Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional  (OMFP 120/2011). În vederea efectuării plăţii taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite, în condiţiile legii, de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, vor depune la registratura organului fiscal teritorial în raza căruia a avut loc operaţiunea taxabilă, sau prin poştă, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-au efectuat livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional.  Formular

 

Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completează de către organul fiscal competent, potrivit datelor înscrise în cererea de mai sus. Formular

 

Referat justificativ al măsurilor asigurătorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Decizie de instituire a măsurilor asigurători (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi şi sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea creanţelor fiscale. Formular

 

Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 127, după caz. Formular

 

Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 127, după caz. Formular

 

Cerere de certificare / restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. Solicitanţii depun această cerere la autoritatea sau instituţia publică ce a încasat suma. Formular

 

Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). În conformitate cu rezultatele verificărilor cererii de restituire, autoritatea sau instituţia publică va emite, în termen de 15 zile, această dispoziţie. Formular

 

Înştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică, transmiţându-l în sistem electronic unităţii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular

 

Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice se restituie la cererea acestora, întocmindu-se acest document. Formular

 

Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradării (OMFP 2389/2010). Comisia fiscală de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectuează publicitatea necesară prin publicarea acestui anunţ pe portalul ANAF. Formular

 

Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). Este întocmit de Comisia fiscală de valorificare. Formular

 

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). După finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate. Formular

 

Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012). Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă şi este însoţită de actele prevăzute în ordinul menţionat. Se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul şi se soluţionează în 5 zile. Formular.

 

Adeverinţă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează această cerere. Formular

 

Certificat pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează acest certificat. Formular

 

Decizie privind înscrierea în / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informaţiilor privind încadrarea contribuabilului la condiţiile prevăzute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte decizia corespunzătoare şi o comunică la contribuabil. În cazul respingerii, se poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la data comunicării. Formular

 

Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se întocmeşte în termen de o zi de la înregistrarea cererii şi se comunică la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular

 

Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 1180/2012). Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în decizie. Decizia se comunică contribuabilului, care poate face contestaţie. Formular

 

Notificare privind modificarea listei asociaţilor şi/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Dacă organul fiscal constată, în urma informaţiilor primite de la ONRC, modificări ale asociaţilor sau administratorilor, îl va notifica pe contribuabil cu privire la obligaţia de depunere a cazierului juridicar şi, după caz, a documentelor doveditoare. Formular

 

Borderou privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumei de …, reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii … (OMFP  1935/2010). Borderoul  se depune, de către notarii publici,  împreună cu Declaraţia 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” la organul fiscal competent. Formular

 

Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA  (OPANAF 700/2012). Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA. Formular

 

Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012). În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a  contribuabilului respectiv.  În baza referatului aprobat de conducătorul unităţii fiscale se emite decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. Formular

 

Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA(OPANAF 700/2012) În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti selectează, din baza de date pusă la dispoziţie de Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară. Pe baza referatului aprobat de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Formular

 

Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA(OPANAF 700/2012). Se eliberează de organul fiscal. Formular

 

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal … (OMFP 263/2010). Cererea se depune de către exportatorii care beneficiază de regimul special privind soluţionarea solicitărilor de rambursare şi care îndeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin ordinul menţionat. Formular

 

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată  (OMFP 2017/2011). Compartimentul de analiză de risc al unităţii fiscale, după analizarea solicitării de rambursare, emite, după caz, această decizie. Formular

 

Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori (OMFP 263/2010). Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la lit. A pct. 1.3 din Procedura soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin ordinul menţionat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special şi întocmeşte proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori. Formular

 

Decizie privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul învestit cu soluţionarea decontului la momentul declarării inactivităţii fiscale întocmeşte un referat prin care propune încheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluţionare a decontului aflat în curs de soluţionare la data declarării inactivităţii fiscale. Formular

 

Înştiinţare privind soluţionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

 

Notificare privind prezentarea de documente în vederea soluţionării cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

 

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză şi,după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, compartimentul de specialitate întocmeşte această decizie. Formular

 

Referat pentru analiză documentară (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă în situaţia unei cereri de rambursare TVA, verificând respectarea condiţiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară. Este vorba despre cereri de rambursare TVA către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular

 

Decizie privind stabilirea diferenţelor de TVA (OPANAF 4/2010). Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluţionată (suma TVA a fost rambursată) şi ca urmare a rectificării sumei rambursate rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileşte diferenţa de plată dintre taxa deja rambursată şi taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive. Formular

 

Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiză documentară se întocmeşte proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. Formular

 

Referat de analiză documentară (OPANAF 4/2010). În cazul în care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte acest referat. Formular

 

Cerere de informaţii suplimentare (OPANAF 4/2010). În cazul în care compartimentul de specialitate TVA consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, acesta poate cere, pe cale electronică, informaţii suplimentare, în special de la solicitant, dar şi de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. Formular 1 / Formular 2 / Formular 3

 

Registru de evidenţă a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 4/2010). Se utilizează de organele fiscale. Formular

 

Situaţia livrărilor de ţigarete în luna … (HG 1620/2009). În vederea determinării accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, situaţia livrărilor de ţigarete efectuate în luna de raportare. Această situaţie va cuprinde informaţii referitoare la cantităţile livrate în luna de raportare, exprimate în 1000 de bucăţi ţigarete, aferente fiecărei categorii de preţ practicate şi valoarea accizei corespunzătoare. Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii: primul exemplar rămâne operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. Formular

 

Declaraţie privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete (HG 1620/2009). Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se declară de producătorul intern, de operatorul înregistrat/destinatarul înregistrat sau de importatorul de astfel de produse şi se notifică la autoritatea fiscală centrală – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. Înregistrarea se face pe baza acestei d eclaraţii. Ea se întocmeşte în 3 exemplare. Declaraţia va fi depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicării acestor preţuri. Formular

 

Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul. Formular

 

Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producţie/achiziţii intracomunitare/import/ furnizare de: cărbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrică (HG 1620/2009). Înregistrarea operatorilor economici autorizaţi în domeniul menţionat se face la autoritatea vamală centrală. Formular

 

Cerere privind acordarea autorizaţiei de utilizator final . (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datorează accize atunci când sunt livrate operatorilor economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) şi e) din Codul fiscal. Autorizaţiile de utilizator final se eliberează de autoritatea vamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici. Formular

 

Autorizaţie de utilizator final (HG 1620/2009). În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea vamală teritorială eliberează autorizaţia de utilizator final, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Formular

 

Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaţii, după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. Formular

 

Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia ca în fiecare an să depună semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială, o declaraţie privind cantitatea de vinuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Formular

 

Declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) au obligaţia ca semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, să prezinte autorităţii vamale teritoriale o situaţie centralizatoare. Formular

 

Cerere pentru acordarea autorizaţiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă. Pentru a obţine  autorizaţia, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună cerere la autoritatea vamală teritorială. De asemenea, pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor depune această cerere la autoritatea fiscală centrală. Formular

 

Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul înregistrat de produse accizabile poate să-şi desfăşoare activitatea în baza autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie destinatar înregistrat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială. Formular

 

Document administrativ de însoţire (HG 1620/2009) – Formular

 

Document administrativ de însoţire în procedură alternativă HG 1620/2009). În situaţia în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize numai după înştiinţarea autorităţii vamale centrale (responsabilă pentru sistemul informatizat şi corespondenţa cu autorităţile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hârtie a documentului care va însoţi deplasarea produselor. Formular

 

Raport de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se consideră încheiată pentru expeditor în baza raportului de primire înaintat de destinatar sau, după caz, în baza raportului de export înaintat de autoritatea competentă a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular

 

Raport de export (HG 1620/2009). În situaţiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal şi, după caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autorităţile competente din statul membru al UE de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ieşire, prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunităţii. Autorităţile competente din statul membru de expediţie înaintează raportul de export expeditorului. Formular

 

Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care doreşte să solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediate pentru consum într-un alt  stat membru trebuie să depună la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu cel puţin 48 de ore înainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, şi să facă dovada că pentru acele produse accizele au fost plătite. Formular

 

Document de însoţire pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de însoţire se utilizează în cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar dintr-un stat membru în scop comercial. Formular

 

Cerere privind acordarea autorizaţiei de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru şi destinate ulterior vânzării unei persoane din România care nu desfăşoară o activitate economică independentă, vânzătorul din acel stat membru sau reprezentantul său fiscal stabilit în România trebuie să se înregistreze şi să garanteze plata accizelor la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are domiciliul persoana care primeşte produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România şi să fie autorizat de către autoritatea vamală teritorială. Formular

 

Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanţă (HG 1620/2009). Vânzătorul va depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul o cerere de restituire, menţionând livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă, pentru care s-au plătit accizele pe teritoriul statelor membre de destinaţie, pe parcursul unui trimestru. Formular

 

Situaţie centralizatoare privind privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. Formular

 

Situaţie privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare sunt obligaţi să transmită on-line la autoritatea vamală teritorială o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile. Formular

 

Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat. Formular

 

Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzuţi la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială. Formular

 

Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie (HG 768/2010). Formular (anexa 52)Formular (anexa 53). Zilnic antrepozitele fiscale de producţie sau de depozitare vor înscrie toate cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, în jurnale speciale întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 52. Jurnalele se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică  şi vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare autorităţii vamale teritoriale În cazul în care combustibilul pentru aviaţie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice către un intermediar care administrează contracte cu companii aeriene şi care emite, la rândul lui, facturi către acestea, după alimentarea aeronavelor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la alin. (15), fără a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal către intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviaţie de la antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi însoţită de avizul de însoţire. Dovada care stă la baza acordării scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava o reprezintă certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fost alimentată. Certificatul de livrare se întocmeşte de către antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.

 

Cerere privind acordarea autorizaţiei de importator/expeditor înregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intenţionează să importe produsele accizabile prevăzute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie să depună o cerere pentru obţinerea autorizaţiei de importator. Formular

 

Notă de comandă pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru producţie sau depozitare, destinatarul înregistrat şi importatorul autorizat depun nota de comandă la autorităţile vamale teritoriale. Formular

 

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea. În cazul banderolelor, această situaţie se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea. Formular

 

Evidenţa marcajelor deteriorate şi distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării vor ţine o evidenţă distinctă a marcajelor distruse. Formular

 

Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special. Formular

 

Raport de inspecţie fiscală încheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale. Formular

 

Raport de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Formular

 

Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completează la finalizarea unei inspecţii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăşurat activităţi economice supuse impozitării. Formular

 

Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspecţie fiscală încheiat la  persoane fizice pentru soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare. Formular

 

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată şi a altor obligaţii fiscale (cu excepţia impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale”. Formular

 

Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.141 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Formular

 

Somaţie – (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.145 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Formular

 

Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care e fectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009). Se utilizează de organele fiscale. Formular

 

Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009) Dacă contribuabilul nu a depus declaraţia de menţiuni 092, în urma notificării de mai sus, organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atribuţii de control împuternicit de ANAF.  Formularele sunt înseriate şi numerotate. Formular

 

Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011) Serveşte la atestarea plăţii TVA de către persoanele care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport, în scopul înmatriculării acestora în România. Se întocmeşte de organul fiscal competent. Formular

 

Declaraţie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) Formular Programul de lucru constituie declaraţie făcută pe propria răspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile înainte la Direcţia de autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

 

Extrasul situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizaţii au obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2008. Formular

 

Cerere de eliberare a cazierului fiscal – Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Formular

 

Jurnal pentru vânzări, Jurnal pentru cumpărări, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite în scopul expertizării sau efectuării de lucrări asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevăzute în OMEF 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoană impozabilă poate să-şi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor şi registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular

 

Jurnal pentru cumpărări – cu TVA la încasare, Jurnal pentru vânzări – cu TVA la încasare (Pct. 79 alin. (7) din Normele de aplicare ale art. 156 din Codul fiscal, valabil în 2013): documentele prevăzute la alin. (2) – (6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite la alin. (2) – (6) şi să asigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal. Aici prezentăm modelele orientative:  Model Jurnal pentru cumpărări (forma actuală şi forma TVA la încasare) – format xls Model Jurnal vânzări TVA la încasare – format xls
 

Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal Formular. Formularul se depune de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor. Se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi operatorii economici, precum şi la instituţia publică de la care au fost primite subvenţiile sau transferurile respective. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă, cu codificarea informaţiei prin cod de bare. Program

 

Declaraţie specială privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 şi MSP 112/2008). Se depune de către contribuabilii nerezidenţi la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formular

 

Declaraţie de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007). Formular

 

Declaraţie de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane străine nerezidente (OANAF 2310/2007) Se completează de către persoanele juridice române care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţii de lucrări de construcţii, de montaj, activităţi de supraveghere, de consultanţă şi orice alte activităţi executate de persoane fizice sau juridice străine nerezidente. Formular

 

Declaraţie fiscală privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei reprezentanţe în cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis, respectiv a desfiinţat o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formular

 

Declaraţie anuală privind impozitul pe reprezentanţe (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care are o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formular

 

Declaraţie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinţează. Se întocmeşte în două exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular

 

Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (OMFP 262/2007). Începând cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul „RO”, urmat de codul de identificare fiscală. Administraţia Finanţelor Publice va transmite noul certificat prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată. Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscrişi în evidenţa specială, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale. Formular

 

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular. Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către persoanele juridice şi fizice pentru achitarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, etc., pentru achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum şi pentru transferul în conturile proprii al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete găsiţi în formularul de faţă. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Program

 

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular. Acest Ordin de plată pentru Trezoreria Statului se utilizează de către persoanele  fizice care efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Program

 

Adeverinţă de venit şi Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit (OPANAF 193/2009) Formular. Formularul reprezintã documentul prin care se atestã faptul cã o persoanã fizicã figureazã în evidenta fiscalã, constituitã pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereazã de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit .

 

Certificat de înregistrare fiscală (OMFP 262/2007) Se utilizează la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite şi contribuţii. Se eliberează de organul fiscal. Formular

 

Certificat de obligaţii bugetare (OMFP 752/2006) – Organul fiscal, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, în următoarele situaţii: a) pentru completarea doc umentaţiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante; c) pentru alte situaţii prevăzute de lege. Formular

 

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim  de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (HG 50/2012 art. 1, cap. D, pct. 10). Plătitorii de venituri depun această declaraţie la autoritatea fiscală competentă până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Formular

 

Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007). Se eliberează de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 şi a verificărilor efectuate. Formular

 

Decizie de impunere anuală privind venitul din activităţi agricole – impunere pe norme de venit(OMFP 411/2006). Pe baza Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole. Se ţine cont de plăţile efectuate în prealabil, de opţiunea sponsorizării unei organizaţii non-profit şi de cheltuielile cu bursa privată. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară. Activităţile agricole avute în vedere sunt de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc. Formular

 

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007). Pe baza Declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul …, organul fiscal stabileşte impozitul pentru veniturile astfel obţinute. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară. Formular

 

Decizie de impunere pentru plăti anticipate privind venitul din activităţi independente (OMFP 160/2004). Pe baza Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente, a Declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul, sau a Raportului de inspecţie fiscală, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în tranşe trimestriale. Formular

 

Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004). Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. În baza Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal eliberează Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular

 

Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004). Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de către organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular

 

Înştiinţare – (OPANAF 1752/2008) reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuţii de cercetare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta. Formular

 

Înştiinţare privind obligaţia de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006). Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii înregistraţi la data de 1 septembrie 2006 au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Până la data de 30 septembrie 2006, administraţiile finanţelor publice înştiinţează toţi contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competenţă asupra acestei obligaţii. Formular

 

Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/). Acest document este transmis contribuabilului când organul fiscal modifică din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular

 

Notificare privind modul de completare a formularelor 070 şi 080 (OMFP 1346/2006). La primirea declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţiei de menţiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări. Formular

 

Cerere de modificare a informaţiilor referitoare la obligaţiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (OMFP 551/2003). Formular.  Debitorul va face dovada achitării integrale a obligaţiilor restante la bugetul de stat organului fiscal teritorial unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, prin completarea unei cereri de modificare a informaţiilor referitoare la obligaţiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Cererea cuprinde şi informaţiile referitoare la sucursale şi/sau punctele sale de lucru şi are anexate copii de pe ordinele de plată. Data achitării este data ultimului ordin de plată efectuată în contul obligaţiilor restante.

 

Sursa: Anaf