Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea I)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Nr. 1.832 din 6 iulie 2011

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 856 din 11 iulie 2011

O R D I N

privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere)

În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din

România — nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor — ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea

Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și

completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes

general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România —

nivel de ocupație (șase caractere), conform structurii Clasificării

ocupațiilor din România — nivel grupă de bază, prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în

toate domeniile de activitate economică și socială și este

obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale

și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de

forma de proprietate, organizații patronale, sindicale,

profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice

și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României,

la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere

precizarea ocupației.

(2) În vederea asigurării tranziției de la Clasificarea

ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul

ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale,

și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică

nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și

completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupațiilor din

România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin

prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel

până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

Președintele Institutului Național de Statistică,

Vergil Voineagu

ANEXĂ

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți

conducători ai administrației publice, conducători și

funcționari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători

ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din

unitățile economico-sociale și politice planifică, conduc,

coordonează și evaluează activitățile generale ale

întreprinderilor, guvernelor și ale altor organizații sau unități

organizaționale în cadrul acestora și, de asemenea, formulează

și revizuiesc politicile, legile, regulile și reglementările în vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului și înalți

conducători ai administrației publice

Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai

administrației publice formulează și revizuiesc politicile și

planifică, coordonează direct și evaluează activitățile generale

ale autorităților (instituțiilor), guvernelor și ale altor organizații,

cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului și înalți

conducători ai administrației publice

Legislatorii, membrii executivului și înalții conducători ai

administrației publice stabilesc, formulează, recomandă și

coordonează implementarea politicilor naționale, regionale sau

locale ale Guvernului ori ale comunităților, precum și ale

organizațiilor specializate. Aceștia determină, ratifică, modifică

sau abrogă legile, regulile publice și reglementările și planifică,

organizează, coordonează direct și evaluează activitățile

generale ale departamentelor și agențiilor guvernamentale,

comunităților tradiționale și ale organizațiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului

Legislatorii și membrii executivului stabilesc, formulează și

coordonează direct implementarea politicilor naționale,

regionale sau locale ale Guvernului și ale agențiilor

guvernamentale internaționale și determină, ratifică, modifică ori

abrogă legile, regulile și reglementările publice. Dintre aceștia

fac parte membrii aleși sau nealeși ai parlamentelor, consiliilor

și guvernelor.

111101 adjunct al procurorului general

111102 ambasador

111103 chestor Parlament

111104 comandant unic aviație

111105 comisar general

111106 comisar general adjunct

111107 senator

111108 guvernator

111109 președinte Academie

111110 președinte Înalta Curte de Casație și Justiție

111111 președinte curte de apel

111112 președinte Curtea de Conturi a României

111113 președinte de judecătorie

111114 președinte Camera Deputaților

111115 președinte secție (la Înalta Curte de Casație și

Justiție, la curtea de apel, tribunale și judecătorii)

111116 președinte tribunal

111117 Președintele României

111118 prim-procuror

111119 prim-procuror adjunct

111120 prim-adjunct al procurorului general

111121 prim-ministru

111122 procuror general

111123 procuror șef de secție

111124 procuror șef de secție adjunct

111125 secretar general al Guvernului

111126 secretar Parlament

111127 secretar de stat

111128 vicepreședinte (la Înalta Curte de Casație și Justiție,

curtea de apel, tribunale și judecătorii)

111129 inspector-șef al Inspecției Judiciare de pe lângă

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al

Magistraturii

111132 inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru

judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al

Magistraturii

111133 inspector general judecătoresc șef

111134 ministru

111135 ministru consilier

111136 ministru de stat

111137 ministru plenipotențiar

111138 deputat

111139 președinte Senat

111140 subsecretar de stat

1112 Înalți conducători ai administrației publice

Înalții conducători ai administrației publice asigură consiliere

pe probleme de politică, supraveghează interpretarea și

implementarea politicilor guvernamentale și a legislației de către

departamentele și agențiile guvernamentale, își reprezintă țara

în străinătate și acționează în numele acesteia sau îndeplinesc

sarcini similare în cadrul organizațiilor interguvernamentale.

Aceștia planifică, organizează, coordonează direct, controlează

și evaluează activitățile generale ale departamentelor, consiliilor,

agențiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional și

național, în conformitate cu legislația și politicile stabilite de către

organismele legislative și guvernamentale.

111201 consilier diplomatic

111202 consilier guvernamental

111203 consilier și consultant juridic

111204 consilier instituții publice

111205 consilier al ministrului

111206 consul general

111207 director instituție publică

111208 director adjunct instituție publică

111209 director de cabinet

111210 director general instituție publică

111211 consilier economic

111212 inspector de stat șef

111213 inspector-șef în administrația publică

111214 magistrat-asistent-șef

111215 notar-șef

111216 notar-șef adjunct

111217 secretar-șef notariat

111218 prefect

111219 secretar general

111220 șef birou instituție publică

111221 șef cabinet

111222 șef birou senatorial

111223 șef departament

111224 șef protocol de stat

111225 șef serviciu instituție publică

111226 subprefect

111227 viceguvernator

111228 președinte instituție publică

111229 consilier prezidențial

111230 consilier parlamentar

111231 vicepreședinte instituție publică

111232 atașat diplomatic

111233 consul

111234 secretar diplomatic

111235 viceconsul

111236 consultant prezidențial și guvernamental

111237 secretar general Academie

1113 Conducători și membri ai consiliilor locale

Conducătorii și membrii consiliilor locale (primarii localităților

rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative,

administrative și oficiale, determinate de tradițiile vechi, precum

și de repartizarea drepturilor și responsabilităților între primarii

localităților rurale și autoritățile locale, regionale și naționale.

111301 primar

111302 secretar primărie, prefectură

111303 viceprimar

1114 Conducători și alți funcționari superiori din

organizațiile specializate

Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile

specializate determină, formulează și coordonează direct

implementarea politicilor organizațiilor specializate, cum ar fi

organizațiile politice, sindicatele, patronatele, asociațiile de

comerț și industrie, organizațiile umanitare și de caritate sau

asociațiile sportive, și reprezintă și acționează în numele acestor

organizații.

111401 consilier organizație politică

111402 președinte organizație politică

111403 vicepreședinte organizație politică

111404 secretar organizație politică

111405 conducător de asociații, filiale și organizații obștești

111406 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale și

organizații obștești

111407 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și

organizațiilor obștești

111408 președinte organizație sindicală

111409 vicepreședinte organizație sindicală

111410 secretar organizație sindicală

111411 delegat sindical

111412 președinte asociație națională cooperatistă

111413 vicepreședinte asociație națională cooperatistă

111414 secretar general asociație națională cooperatistă

111415 președinte asociație teritorială de organizații

cooperatiste

111416 vicepreședinte asociație teritorială de organizații

cooperatiste

111417 secretar asociație teritorială de organizații

cooperatiste

111418 șef departament organizație sindicală

111419 președinte organizație cooperatistă

111420 vicepreședinte organizație cooperatistă

111421 președinte asociație patronală

111422 vicepreședinte asociație patronală

111423 președinte organizație profesională națională

111424 vicepreședinte organizație profesională națională

111425 secretar național organizație profesională națională

3

111426 președinte organizație profesională, filială

județeană/municipiu

111427 vicepreședinte organizație profesională, filială

județeană/municipiu

111428 secretar organizație profesională, filială

județeană/municipiu

111429 consilier președinte organizație profesională

națională

111430 consilier președinte organizație profesională, filială

județeană/municipiu

111431 șef departament/compartiment/președinte comisie

organizație profesională, filială județeană/municipiu

111432 delegat sindical local

111433 conducător de organizații umanitare

111434 secretar al organizațiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi și asimilați

Directorii generali, directorii și asimilații acestora formulează

și revizuiesc politicile și planifică, coordonează și evaluează

activitățile generale ale întreprinderilor sau organizațiilor (cu

excepția organizațiilor specializate și a departamentelor

guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei

în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administrație sau

organismele de conducere, în fața cărora sunt responsabili

pentru operațiunile întreprinse și rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi și asimilați

Directorii generali și directorii executivi formulează și

revizuiesc politicile și planifică, coordonează (direct) și

evaluează activitățile generale ale întreprinderilor sau

organizațiilor (cu excepția organizațiilor specializate și a

departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri

(directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către

consiliul de administrație sau organismele de conducere, în fața

cărora sunt responsabili pentru operațiunile întreprinse și

rezultatele aferente acestora.

112001 comandant/comandant adjunct aviație

112002 comandant port, flotă

112003 decan, rector, prorector, prodecan

112004 director societate comercială

112005 director adjunct societate comercială

112006 inspector general școlar

112007 director științific cercetare-dezvoltare

112008 inspector sanitar șef

112009 medic (farmacist) director

112010 medic (farmacist) director adjunct

112011 director general societate comercială

112012 director general adjunct societate comercială

112013 director de program

112014 director general regie autonomă

112015 director general adjunct regie autonomă

112016 director control risc

112017 director comercial

112018 director vânzări

112019 director/director adjunct, inspector-șef

112020 director economic

112021 director magazin

112022 șef corp executori bancari

112023 director sucursală

112024 director tehnic

112025 director general institut național de cercetaredezvoltare

112026 director incubator tehnologic de afaceri

112027 director departament cercetare-dezvoltare

112028 manager general

112029 manager

112030 șef cancelarie

112031 director de societate comercială agricolă

112032 antreprenor în economia socială

112033 director resurse umane

112034 inspector școlar general adjunct

112035 director casa corpului didactic

12 Conducători în domeniul administrativ și comercial

Conducătorii din domeniul administrativ și comercial

planifică, organizează, coordonează direct și controlează

activitățile financiare, administrative, de resurse umane, politica

de planificare, cercetare și dezvoltare, publicitate și relații

publice, precum și activitățile de vânzare și de marketing ale

întreprinderilor sau organizațiilor ori ale întreprinderilor care

furnizează astfel de servicii pentru alte organizații sau

întreprinderi.

121 Directori de întreprinderi și conducători din

domeniul administrativ

Directorii de întreprinderi și conducătorii din domeniul

administrativ planifică, organizează, conduc, controlează și

coordonează activitățile financiare, administrative, de resurse

umane, politice, de planificare ale organizațiilor sau ale

întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte

organizații ori întreprinderi.

1211 Conducători în domeniul financiar

Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct și

coordonează operațiunile financiare ale întreprinderii sau

organizației, în colaborare (consultare) cu managerii

(conducerea de nivel superior) și cu conducătorii altor

departamente ori secțiuni.

121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim-vicepreședinte

121102 economist-șef

121103 director general/director general adjunct

bancă/societate de leasing

121104 director executiv bancă/director/director adjunct

121105 șef departament bancă/șef-adjunct departament

121106 șef proiect bancă

121107 șef serviciu/șef birou/bancă/societate de leasing

121108 coordonator compartiment/colectiv bancă

121109 dealer-șef (arbitragist bancă)

121110 director unitate bancară operațională/director adjunct

unitate bancară operațională

121111 șef agenție bancară

121112 contabil-șef/director financiar/bancă/societate de

leasing

121113 director de arhivă bancă

121114 director/director adjunct divizie/direcție de leasing

121116 director/director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informației (Chief Information

Security Officer — CISO)

121119 comisar șef divizie Garda Financiară

121120 contabil-șef

121121 controlor financiar

121122 șef agenție CEC

121123 șef birou/serviciu/secție circumscripție financiară

121124 șef birou/serviciu financiar-contabilitate

121125 manager financiar

121126 manager relații financiare externe

121127 controlor revizor financiar

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc

și coordonează politicile privind personalul, relațiile industriale

și activitățile de sănătate și securitate în muncă ale unei

întreprinderi sau organizații sau ale întreprinderilor care

furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizații ori

întreprinderi.

121201 șef birou calificare și recalificare

121202 șef birou pensii

121203 șef birou șomaj

121204 șef oficiu șomaj

121205 șef serviciu resurse umane

121206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă

4

121207 manager resurse umane

121208 șef centru perfecționare

1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al

planificării

Conducătorii în domeniul politicilor și al planificării

organizează, conduc, planifică și coordonează activitățile de

consultanță/consiliere politică și planificare strategică în cadrul

Guvernului sau pentru organizații nonguvernamentale și agenții

din sectorul privat ori gestionează activitățile întreprinderilor care

furnizează servicii de politică și planificare strategică.

121301 șef birou organizație politică, obștească, umanitară

121302 șef serviciu organizație politică, obștească,

umanitară

121303 inspector protecție civilă

121304 șef executiv audit intern

121305 șef obiectiv servicii de securitate

121306 manager de securitate

121307 manager energetic

121308 manager informații pentru afaceri

1219 Directori de întreprinderi și conducători din

domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază

anterioare

Această grupă de bază include servicii de afaceri și

managerii administrativi care nu sunt clasificați în grupele de

bază anterioare din grupa minoră 121 — Directori de

întreprinderi și conducători din domeniul administrativ.

121901 șef serviciu

121902 șef atelier

121903 șef secție

121904 șef birou

121905 procuror șef birou/serviciu

121906 șef birou/serviciu administrativ

121907 registrator coordonator

121908 registrator-șef

121909 grefier-șef (judecătorie, parchet)

121910 grefier-șef de secție (curte de apel, tribunal,

parchete)

121911 prim-grefier

121912 șef laborator criminalistică

122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și

dezvoltare

Conducătorii din domeniul vânzări, marketing și dezvoltare

planifică, organizează, controlează direct și coordonează

activitățile de publicitate, relații publice, cercetare și dezvoltare,

precum și activitățile de vânzare și marketing ale întreprinderilor

și organizațiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de

servicii pentru alte organizații ori întreprinderi.

1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing

Conducătorii din domeniul vânzări și marketing planifică,

coordonează direct activitățile de vânzare și marketing ale unei

întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care

furnizează servicii de vânzări și marketing pentru alte organizații

sau întreprinderi.

122101 șef serviciu marketing

122102 șef birou marketing

122103 șef licitație

122104 director operații tranzacții

122105 șef casă compensație

122106 șef agenție bursieră

122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)

122108 conducător firmă mică — patron (girant) în afaceri,

intermedieri și alte servicii comerciale

1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor

publice

Conducătorii din domeniul publicității și relațiilor publice

planifică, coordonează direct activitățile de publicitate, relații

publice și de informare publică a întreprinderilor și organizațiilor

sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru

alte organizații ori întreprinderi.

122201 șef agenție reclamă publicitară

122202 șef birou reclamă publicitară

122203 șef serviciu reclamă publicitară

1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării

Conducătorii din domeniul cercetării și dezvoltării planifică,

coordonează direct activitățile de cercetare și dezvoltare ale

unei întreprinderi sau organizații ori ale întreprinderilor care

furnizează servicii similare pentru alte organizații sau

întreprinderi.

122301 arhitect-șef

122302 geolog-șef

122303 secretar științific

122304 șef formație lucrări geologice

122305 șef formație cercetare-dezvoltare

122306 meteorolog-șef

122307 director filială cercetare-proiectare

122308 șef atelier ediție, multiplicare, expediție

122309 șef proiect cercetare-proiectare

122310 șef secție cercetare-proiectare

122311 șef atelier cercetare-proiectare

122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în

cercetare-proiectare

122313 director proiect

122314 șef proiect/program

122315 inspector-șef inspecția meteorologică națională

13 Conducători de unități din industrie și servicii

Conducătorii de unități din industrie și servicii planifică,

conduc și coordonează producția de bunuri și prestarea de

servicii specializate profesionale și tehnice, furnizate de către o

întreprindere sau organizație. Aceștia sunt responsabili de

operațiunile de fabricare, exploatare minieră, construcții,

logistică, operațiunile de tehnologia informației și comunicațiilor,

de operațiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură și

piscicultură, precum și pentru furnizarea de servicii privind

sănătatea, educația, acțiunea socială, servicii bancare, de

asigurări și alte servicii profesionale și tehnice.

131 Conducători de unități din industrie, agricultură,

silvicultură și piscicultură

Conducătorii de unități din industrie, agricultură, silvicultură și

piscicultură planifică, conduc și coordonează producția la scară

largă a operațiilor din agricultură, horticultură, silvicultură,

acvacultură și piscicultură, cum ar fi plantații, ferme mari, ferme

colective și cooperative privind creșterea și recoltarea culturilor,

înmulțirea și creșterea efectivelor de animale, de pește și

crustacee și alte forme de viață acvatice.

1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură

Conducătorii de unități din agricultură și silvicultură planifică,

conduc și coordonează producția pe scară largă a activităților

din agricultură, horticultură și silvicultură, cum ar fi plantații,

ferme mari, ferme colective și cooperative agricole pentru

creșterea și recoltarea culturilor, înmulțirea și creșterea

efectivelor de animale.

131101 hidrometeorolog-șef

131102 inginer-șef agricultură și silvicultură

121103 inspector general vânătoare

131104 medic veterinar șef

131105 șef centru protecția plantelor și mediului

131106 șef centru reproducția și selecția animalelor

131107 șef district, centru, ocol silvic

131108 șef circumscripție sanitar-veterinară și control al

alimentelor

131109 șef complex zootehnic

131110 șef fazanerie

131111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)

131112 șef laborator analize pedologice

131113 șef oficiu cadastru

5

131114 șef parchet

131115 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă

131116 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație

131117 șef stație producție, exploatare, întreținere în

agricultură

131118 șef stație vinificație

131119 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului

131120 inspector veterinar șef

131121 șef secție mecanizare

131122 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

agricultură și silvicultură

1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și

pescuitului

Conducătorii de unități din domeniul acvaculturii și

pescuitului planifică, conduc și coordonează producția pe scară

largă a operațiilor din acvacultură și de pescuit pentru prinderea

și recoltarea de pește și crustacee și creșterea peștilor și

crustaceelor sau a altor forme de viață acvatică destinate

vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.

131201 șef păstrăvărie

131202 inginer-șef piscicultură și vânătoare

131203 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

piscicultură și vânătoare

132 Conducători de unități din industria prelucrătoare,

extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și

desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unități din industria prelucrătoare, industria

extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii

de mărfuri planifică, organizează și coordonează operațiunile

privind producția, extracția de minerale, construcțiile,

aprovizionarea, depozitarea și transportul.

1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare

Conducătorii de unități din industria prelucrătoare planifică,

conduc și coordonează activitățile de producție ale

întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei

companii de producție mici.

132101 inginer-șef industria prelucrătoare

132102 șef atelier industria prelucrătoare

132103 șef sector industria prelucrătoare

132104 șef laborator în industria prelucrătoare

132105 șef modul în industria prelucrătoare

132106 șef secție industrie prelucrătoare

132107 șef serviciu industrie prelucrătoare

132108 șef birou industrie prelucrătoare

132109 manager securitate instalații industria prelucrătoare

132110 conducător întreprindere mică — patron (girant)

industrie prelucrătoare

1322 Conducători de unități din industria extractivă

Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc și

coordonează activitățile de producție din domeniul minier, al

exploatărilor carierelor de piatră și al extracției petrolului și

gazului.

132201 inginer-șef industria extractivă

132202 șef atelier industria extractivă

132203 șef sector industria extractivă

132204 șef modul în industria extractivă

132205 șef secție industrie extractivă

132206 șef serviciu industrie extractivă

132207 șef birou industrie extractivă

132208 manager securitate instalații industria extractivă

132209 conducător întreprindere mică — patron (girant)

industrie extractivă

132210 inginer-șef exploatare nucleară

132211 inginer-șef radioprotecție

132212 șef unități miniere

132213 șef brigadă exploatare minieră

132214 inspector-șef conservarea energiei

132215 șef centru prelucrare

132216 șef laborator control tehnic de calitate a

combustibilului nuclear

132217 șef serviciu tehnic și componente nucleare

132218 șef serviciu termochimic

132219 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă

132220 șef centrală electrică, gaze și apă

132221 șef atelier reparații capitale

132222 inspector general industria petrolieră

132223 șef formație industria petrolieră/petrochimică

132224 șef instalație petrolieră

132225 șef laborator industria petrolieră

132226 șef stație epurare ape reziduale

132227 supervizor geolog și foraj

132228 șef formație în industria de mașini și echipamente

132229 șef/șef adjunct stație electrică

132230 șef/șef adjunct centru exploatare rețele electrice

132231 șef dispecer energetic central (DEC)

132232 șef dispecer energetic teritorial (DET)

132233 șef formație la fabricarea armamentului și muniției

132234 șef schimb

132235 șef formație

1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor

Conducătorii de unități din domeniul construcțiilor planifică,

conduc și coordonează proiectele de construcții privind lucrări

civile, clădiri și locuințe.

132301 ajutor șef brigadă în construcții

132302 inginer-șef în construcții

132303 conducător antrepriză construcții-montaj

132304 șef atelier în construcții

132305 șef brigadă complexă sau specializată

132306 șef laborator în construcții

132307 șef lot

132308 șef șantier

132309 șef sector (secție) drumuri-poduri

132310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații

în construcții și lucrări publice

132311 șef serviciu în construcții

132312 șef birou în construcții

132313 șef sector exploatare îmbunătățiri funciare

132314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare

132315 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

construcții

1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării

și desfacerii de mărfuri

Conducătorii de unități din domeniul aprovizionării și

desfacerii de mărfuri și asimilații acestora planifică, conduc și

coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare

și distribuție a bunurilor.

132401 căpitan șef port

132402 comandant nave maritime

132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

132404 conducător (director și director adjunct) Administrația

Filială Dunărea de Jos (AFDJ)

132405 director zbor

132406 inginer-șef transporturi

132407 picher șef district

132408 revizor general siguranța circulației

132409 șef agenție navală

132410 șef atelier aeroport

132411 șef atelier transporturi

132412 șef autobază

132413 șef birou aeroport

132414 șef birou/serviciu relații internaționale

132415 șef birou/serviciu transport maritim și fluvial

132416 șef coloană auto

132417 șef depou/adjunct

132418 șef district căi ferate, poduri, drumuri

132419 șef divizie căi ferate

6

132420 șef laborator aeroport

132421 șef port

132422 șef regulator circulație căi ferate

132423 șef revizie locomotive, automotoare

132424 șef revizie vagoane

132425 șef secție/adjunct (sector) transporturi

132426 șef serviciu, centru, stație, aeroport

132427 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de

Jos

132428 șef stație căi ferate

132429 șef stație teleferic

132430 șef agenție pilotaj

132431 șef cart

132432 diriginte oficiu transporturi

132433 șef garaj

132434 comandant instructor

132435 șef mecanic instructor

132436 șef mecanic maritim/fluvial

132437 șef electrician maritim

132438 șef atelier reparații

132439 conducător activitate de transport rutier

132440 șef trafic auto intern

132441 șef trafic curierat intern

132442 șef departament logistică

132443 șef birou aprovizionare-desfacere

132444 șef depozit

132445 șef serviciu aprovizionare-desfacere

132446 șef siloz

132447 șef stație uscare-condiționare cereale

132448 manager achiziții

132449 manager farmacii

132450 manager aprovizionare

132451 manager relația cu furnizorii

132452 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

transporturi

133 Conducători în servicii de tehnologia informației și

comunicațiilor

Conducătorii din servicii de tehnologia informației și

comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de

achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului

și a sistemelor de comunicații.

1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și

comunicațiilor

Conducătorii din serviciile de tehnologia informației și

comunicațiilor planifică, conduc și coordonează activitatea de

achiziții, de dezvoltare, de întreținere și utilizare a calculatorului

și a sistemelor de comunicații.

133001 director centru de calcul

133002 șef oficiu de calcul

133003 șef atelier informatică

133004 șef laborator informatică

133005 director divizie informatică

133006 director departament informatică

133007 manager tehnologia informațiilor și comunicații

133008 director departament securitate

133009 conducător de întreprindere mică — patron (girant)

în informatică

133010 șef atelier telecomunicații

133011 șef birou exploatare poștală

133012 șef birou radiotelecomunicații

133013 șef centrală telefonică

133014 șef centru control calitate emisie radiofonică

133015 șef centru control calitate emisie televiziune

133016 șef centru control local comunicații

133017 șef centru dirijare zbor

133018 șef centru poștal

133019 șef centru (secție, sector) radiodifuziune

133020 șef centru (secție, sector) telecomunicații

133021 șef centru zonal intervenții radiorelee

133022 șef centru zonal de intervenții translatare TV

133023 șef formație comunicații

133024 șef formație operațională telecomunicații

133025 șef laborator măsurători telecomunicații

133026 șef laborator radioteleviziune

133027 șef laborator telecomunicații

133028 șef lot telecomunicații

133029 șef rețea telecomunicații

133030 șef serviciu control zonal comunicații

133031 șef serviciu exploatare poștală

133032 șef serviciu informare zbor

133033 șef serviciu navigație

133034 șef serviciu radiotelecomunicații

133035 șef stație comunicații prin satelit

133036 șef stație radiorelee

133037 șef stație televiziune

133038 șef studio

133039 telefonist-șef

133040 telegrafist-șef

133041 șef oficiu zonal poștă

133042 șef oficiu special poștă

133043 diriginte oficiu telecomunicații

133044 șef turn telecomunicații

133045 șef stație radiotelegrafie (RTG)

133046 șef Centru Național de Telecomunicații Aeronautice

Aviație Civilă

133047 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

comunicații

134 Conducători de unități de prestări servicii

Conducătorii de unități de prestări de servicii planifică,

conduc și coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea

copiilor, sănătatea, ajutorul social, educația și alte servicii

profesionale și, de asemenea, gestionează activitatea

sucursalelor instituțiilor ce oferă servicii financiare și de

asigurări.

1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii

copilului

Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii copilului

planifică, conduc, coordonează și evaluează serviciile de

îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte

de școală, după școală și în vacanță.

1342 Conducători de unități din domeniul sănătății

Conducătorii de unități din domeniul sănătății planifică,

coordonează direct și evaluează furnizarea serviciilor clinice și

comunitare de îngrijire a sănătății în spitale, clinici de sănătate

publică și organizații similare.

134201 asistent medical șef

134202 biochimist șef secție, laborator

134203 biolog șef secție, laborator

134204 chimist șef secție, laborator

134205 farmacist șef secție, laborator

134206 farmacist diriginte

134207 laborant medical șef

134208 medic-șef (policlinică, stație de salvare, centru de

recoltare sânge)

134209 medic șef secție, laborator

134210 moașă-șefă

134211 oficiant medical șef

134212 psiholog șef secție, laborator

134213 soră medicală șefă

134214 tehnician sanitar șef

1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii

persoanelor în vârstă

Conducătorii de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în

vârstă planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea

serviciilor rezidențiale și de îngrijire personală pentru familiile și

persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a

efectelor îmbătrânirii.

7

1344 Conducători de unități din domeniul asistenței

sociale

Conducătorii de unități din domeniul asistenței sociale

planifică, conduc și coordonează furnizarea de programe privind

serviciile sociale și comunitare, cum ar fi sprijin financiar,

consiliere și asistență familială, servicii pentru copii și alte

programe și servicii comunitare.

134401 șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere

134402 conducător de întreprindere mică — patron (girant)

în sănătate

1345 Conducători de unități de învățământ

Conducătorii de unități de învățământ planifică, conduc,

coordonează și evaluează aspectele educaționale și

administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor

primare și secundare, colegiilor, facultăților, departamentelor din

universități și alte instituții educaționale.

134501 conducător tabără școlară

134502 director unitate de învățământ

134503 secretar științific învățământ, cercetare

134504 șef lectorat

134505 șef catedră

134506 conducător de întreprindere mică — patron (girant)

în învățământ

134507 director palate și cluburi ale elevilor

1346 Conducători de unități furnizoare de servicii

financiare și de asigurări

Conducătorii de unități furnizoare de servicii financiare și de

asigurări planifică, conduc și coordonează agențiile/sucursalele

instituțiilor care furnizează servicii financiare și de asigurări, cum

ar fi bănci, societăți de construcții, unități de creditare și

companii de asigurări. Acestea oferă consultanță/consiliere și

asistență pentru clienții cu probleme financiare și de asigurări.

134601 șef serviciu/șef birou asigurări

134602 șef serviciu/șef birou daune

1349 Conducători de unități de prestări servicii

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii care

planifică, coordonează direct și evaluează furnizarea de servicii

specializate profesionale și tehnice și care nu sunt clasificați în

subgrupa majoră 12 — Conducători în domeniul administrativ

și comercial sau în subgrupa majoră 13 — Conducători de

unități din industrie și servicii. De exemplu, conducătorii

responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliției,

corective, de bibliotecă, juridice și a celor specifice pompierilor

sunt clasificați aici.

134901 șef expoziții și târguri

134902 șef vamă

134903 inginer-șef întreprinderi de reparații obiecte de uz

casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație

134904 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii

și alte servicii pentru populație

134905 șef centru reparații

134906 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție

134907 coordonator presă

134908 librar-șef

134909 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

prestări servicii

134910 redactor-șef presă, editură

134911 secretar general agenție presă, editură

134912 secretar general redacție

134913 șef birou exploatare, coordonare presă

134914 șef birou redacție

134915 șef birou relații unități presă

134916 șef oficiu juridic

134917 șef oficiu, serviciu, secție, redacție