Contabilitate Bucuresti

Coduri CAEN infiintari firme

ORDIN   Nr. 337 din 20 aprilie 2007
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN
EMITENT:      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din  3 mai 2007

  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,
  având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,
  preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:
  ART. 1
  Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.
  ART. 3
  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
  ART. 4
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
            Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                              Vergil Voineagu
 
C U P R I N S
 
 
ANEXA 1

 
CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ
Ediţie revizuită
CAEN Rev. 2
 
Introducere
Ce este CAEN?
  CAEN*1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unităţi statistice”, cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.
———–
  *1) CAEN – Clasificarea activităţilor din economia naţională.
  Ce sunt clasificările statistice?
  O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:
  a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);
  b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;
  c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi ce se exclud reciproc);
  d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.
  Integrarea clasificărilor la nivel internaţional
  În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.
  Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional corespunzător.
 

Activităţi Produse
____________ _________ __________ _____
Nivelul mondial | ISIC Rev. 4| | CPC | | HS |—>| SITC |
|____________| |_________| |_________| |______|
| | |
______v_____ ____v____ ____v_____ ________
Nivelul UE | NACE Rev. 2| | CPA | | PRODCOM | | CN |
|____________| |_________| |__________| |_________|
| | | |
______v_____ ____v____ ____v_____ ____v____
Nivelul naţional |CAEN Rev. 2 | |CPSA | |PRODROM | |TVIR |
|(Versiune | |(Versiune| |(Versiune)| |(Versiune|
|naţională a | |naţională| | | |naţională|
|NACE Rev. 2)| |a CPA) | | | |a CN) |
|____________| |_________| |__________| |_________|

 
Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi conexe.
  Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).
  Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.
  Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).
  De ce sunt necesare revizuirile?
  Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.
  De ce o revizuire acum?
  Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un astfel de sistem impune restricţii părţilor participante.
  Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (şi segmentul european conex din NACE/CPA)*2) se bazează pe Sistemul armonizat*3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări.
  O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.
  NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.
  Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.
———–
  *2) CPC – Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităţilor, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.
  *3) Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)
 
  Disponibilitatea clasificărilor europene şi naţionale
  RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziţie cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi naţionale etc.
  Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de corespondenţă între clasificări; documente metodologice, alte informaţii generale referitoare la clasificări.
  Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
  Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale.
  ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.
  Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/
  SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.
  Sistemul de codificare al clasificării CAEN
  Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
  – un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);
  – un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);
  – un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);
  – un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).
 
 Relaţia cu alte clasificări de activităţi
  NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.
  ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2, rezultă:
  – CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;
  – primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;
  – la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;
  – la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2.
 
Relaţia cu clasificările de produse
  CPSA 2008
  Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA.
  Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.
  PRODROM
  Nomenclatorul de produse şi servicii industriale este elaborat de Institutul Naţional de Statistică şi este utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia.
  Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.
  TVIR
  Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea şi clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.
  TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei cu cele din sfera comerţului exterior.
 
  CAEN
 Istoric
  Clasificarea activităţilor din economia naţională a fost elaborată de către Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale.
  CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naţionale – CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.
  Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat în perioada 1993 – 1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
  Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).
  CAEN a cunoscut în perioada 1997 – 2007 două actualizări:
  – în 2002 – actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002);
  – în 2007 – actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007).
  Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.
  Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.
  CAEN Rev. 2
  Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.
  Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord.
  Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.
  Din experienţa utilizării clasificării CAEN, a reieşit că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, menţinerea unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică.
  CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
  Criterii pentru diviziuni şi grupe CAEN
Principii utilizate în elaborarea CAEN
  Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două şi, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi sunt următoarele:
  (i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate;
  (ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile;
  (iii) mijloacele, procesul şi tehnologia de producţie.
  Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecţii şi pielărie, industria construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia.
  În cazul produselor intermediare, componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă adesea o pondere importantă.
  În cazul produselor care implică procese de producţie complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective, în detrimentul compoziţiei fizice a produselor.
  Criterii pentru clase CAEN
  Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unităţile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată.
  Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii:
  (i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă;
  (ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează.
  Forma de proprietate şi forma juridică
  CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi.
  Clasificările „forma de proprietate” şi „forma juridică” sunt construite în mod independent de clasificarea activităţilor.
  În mod similar, unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de maşini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul faţă de tradiţional nu reprezintă un criteriu.
  Scop comercial sau necomercial
  În structura CAEN Rev. 2 distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale, cât şi de instituţii de stat.
 
Definiţii
    Activitate
  Definiţia activităţilor Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse-echipamente, forţă de muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse – se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii). În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt. Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.
  Activitate principală
  Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii.
  Activitate secundară
  O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii, activitate care produce bunuri sau servicii.
  Activităţi auxiliare
  Activităţile principale şi secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activităţi auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziţionarea, condiţionarea, promovarea, repararea şi întreţinerea etc. Astfel, activităţile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale şi secundare ale unei unităţi. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii consumabile pentru uzul acelei unităţi.
  Însă, dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi pentru a se obţine categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică.
  Ce este o activitate auxiliară?
  O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă;
  b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente;
  c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepţionale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unităţii;
  d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).
  Ce nu este o activitate auxiliară?
  Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiţia de mai sus, următoarele activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare:
  a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcţii pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcţii, dacă există date disponibile privind volumul activităţii;
  b) producţia, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activităţii principale;
  c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de activităţile principale sau secundare (de exemplu, producţia de cutii a unei secţii dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);
  d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare;
  e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare;
  f) cercetarea şi dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producţiei curente. În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activităţi, trebuie considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor.
  Unităţi statistice
  Disponibilitatea datelor
  Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică completă a activităţii economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie). Pentru a observa şi a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o „familie de unităţi statistice”. Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor care pot fi culese.
  Tipuri de unităţi statistice
  Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de cerinţe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în aşa fel încât să poată fi recunoscută şi identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogene, o „unitate” statistică.
  Comparabilitatea internaţională
  Pentru a asigura comparabilitatea internaţională, definiţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în „Introducerea la Clasificarea industrială internaţională standard a tuturor activităţilor economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite” (ISIC Rev. 4) şi Sistemul conturilor naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  Unităţile
  Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unităţile statistice, sunt următoarele:
  – grupul de întreprinderi;
  – întreprinderea;
  – unitatea cu activitate (UTA);
  – unitatea locală;
  – unitatea locală cu activitate (UTA locală);
  – unitatea instituţională;
  – unitatea de producţie omogenă (UPO);
  – unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală)
  Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor:
__________________________________________________________________________
                                              Una sau mai multe                                O singură locaţie
                                              subunităţi (locaţii)
__________________________________________________________________________
Una sau mai multe activităţi       Întreprindere                                         Unitate locală
                                              Unitate instituţională
__________________________________________________________________________
O singură activitate                   UTA                                                     UTA locală
                                              UPO                                                    UPO locală
__________________________________________________________________________
 
Reguli de clasificare pentru unităţi
  Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 – nivel clasă.
  Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama.
  Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea, ţinându-se cont nu numai de natura produselor, ci şi de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producţie.
  Valoarea adăugată 
Reguli fundamentale de clasificare
  Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii principale a unei unităţi, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producţie.
  Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia ori mai multor poziţii din CAEN Rev. 2. Unităţile sunt clasificate conform activităţii lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii.
  Doar într-o clasă CAEN?
  În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate, clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.
  Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activităţi.
  În mai multe clase?
  În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.
  Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi cu poziţii diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50% .
  În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activităţii principale a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).
  Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)
  Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiţie, procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:
  Identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei secţiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.
  Toate nivelele concordante
  Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.
  La nivelele inferioare ale clasificării, contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situaţie.
  Până la ce nivel coborâţi?
  În principiu, metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor.
  Dar dacă nu se cunoaşte valoarea adăugată?
  Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi trebuie să fie cunoscute contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceştia pot fi:
  Substitute bazate pe producţie
  – producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei activităţi;
  – valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi.
  Substitute bazate pe cheltuielile de producţie (input)
  – câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi;
  – numărul de angajaţi în activităţi, respectiv proporţia personalului angajat în diverse activităţi ale unităţii.
  Dar acestea reprezintă doar aproximaţii
  Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă, în comparaţie cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. Ele reprezintă doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată.
  Totuşi, utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu valoarea adăugată (necunoscută).
  Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producţie
  Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producţie relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi şi în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de asigurări. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituţie date privind producţia brută.
  Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activităţii comerciale. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu amănuntul, aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează.
  Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producţie
  Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie, trebuie avute în vedere precauţii similare. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activităţi este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi economice, precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deşeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuşi, ambele activităţi intră în aceeaşi clasă din CAEN Rev. 2.
  Schimbări în clasificarea unităţilor
  Unităţile îşi pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. De asemenea, o schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câţiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.
  Regula de stabilitate
  Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească, timp de 2 ani, activitatea principală a unităţii înainte ca încadrarea să fie schimbată.
  Schimbările de încadrare a unităţilor, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informaţiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung.
  Glosar
  Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizaţi în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanţa descrierilor cu definiţiile termenilor utilizaţi în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.
  Produse destinate consumului intermediar
  Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producţia altor produse din aceeaşi grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producţia zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.
  Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obişnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparţinător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică şi în cocsificarea cărbunelui şi este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).
  Bunuri de capital
  Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime şi combustibilul, utilizate pentru producţia altor bunuri şi/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.
  Marfă
  Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obţinută la o linie de producţie, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.
  Proces industrial
  Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiţii), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.
  Aparatură casnică sau de uz gospodăresc
  Aparatură şi echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, maşini de spălat pentru menaj.
  Echipamente industriale
  Maşini şi echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, maşini-unelte şi maşini de spălat pentru spălătorii).
  Industria prelucrătoare
  În secţiunea C „Industria prelucrătoare” sunt incluse atât mica industrie, cât şi activităţile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalaţiilor şi maşinilor grele nu este exclusivă secţiunii C.
  Produs
  Un produs este rezultatul activităţii economice. Este termenul generic aplicat bunurilor şi serviciilor.
  Produs finit
  Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.
  Produs semifabricat
  Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuinţare. Ele pot fi vândute altor fabricanţi pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.
  Producţie
  Producţia este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităţilor economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, şi pentru sectorul serviciilor. În funcţie de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producţia: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producţia poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unităţi fizice, fie în termeni valorici.
  Transformare
  Transformarea este un proces care modifică natura, compoziţia sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obţinerii de produse noi.
  Tratare
  Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăţi sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor şi reziduurilor.
  Valoare adăugată
  Valoarea adăugată brută este valoarea producţiei brute minus costul materialelor şi al altor costuri intermediare.

C U P R I N S
SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01        Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011    Cultivarea plantelor nepermanente
012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
013    Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014    Creşterea animalelor
015    Activităţi în ferme mixte (cultura
016    Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
02        Silvicultură şi exploatare forestieră
021    Silvicultură şi alte activităţi forestiere
022    Exploatarea forestieră
023    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
024    Activităţi de servicii anexe silviculturii
03        Pescuitul şi acvacultura
031    Pescuitul
032    Acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05        Extracţia cărbunelui superior şi inferior
051    Extracţia cărbunelui superior
052    Extracţia cărbunelui inferior
06        Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
061    Extracţia petrolului brut
062    Extracţia gazelor naturale
07        Extracţia minereurilor metalifere
071    Extracţia minereurilor feroase
072    Extracţia minereurilor metalifere neferoase
08        Alte activităţi extractive
081    Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
089    Alte activităţi extractive n.c.a.
09        Activităţi de servicii anexe
091    Activităţi de servicii anexe
099    Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10        Industria alimentară
101    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
102    Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor
103    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104    Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
105    Fabricarea produselor lactate
106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
107    Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
108    Fabricarea altor produse alimentare
109    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
11        Fabricarea băuturilor
110    Fabricarea băuturilor
12        Fabricarea produselor din tutun
120    Fabricarea produselor din tutun
13        Fabricarea produselor textile
131    Pregătirea fibrelor şi filarea
132    Producţia de ţesături
133    Finisarea materialelor textile
139    Fabricarea altor articole textile
14        Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
142    Fabricarea articolelor din blană
143    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
15        Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151    Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
152    Fabricarea încălţămintei
16        Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
161    Tăierea şi rindeluirea lemnului
162    Fabricarea produselor din lemn,plută, paie şi din alte materiale vegetale
17        Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
171    Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
172    Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
18        Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181    Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
182    Reproducerea înregistrărilor
19        Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
191    Fabricarea produselor de cocserie
192    Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20        Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201    Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
202    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
203    Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice şi masticurilor
204    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
205    Fabricarea altor produse chimice
206    Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21        Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
211    Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212    Fabricarea preparatelor farmaceutice
22        Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221    Fabricarea articolelor din cauciuc
222    Fabricarea articolelor din material plastic
23        Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231    Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
232    Fabricarea de produse refractare
233    Fabricarea materialelor de
234    Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
235    Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
236    Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos
237    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239    Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
24        Industria metalurgică
241    Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
242    Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea,
243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
244    Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
245    Turnarea metalelor
25        Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251    Fabricarea de construcţii metalice
252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire
253    Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
254    Fabricarea armamentului şi muniţiei
255    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256    Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
257    Producţia de unelte şi articole de fierărie
259    Fabricarea altor produse prelucrate din metal
26        Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261    Fabricarea componentelor electronice
262    Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263    Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264    Fabricarea produselor electronice de larg consum
265    Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
266    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  electroterapie
267    Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268    Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
27        Fabricarea echipamentelor electrice
271    Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a  electricităţii
272    Fabricarea de acumulatori şi baterii
273    Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
274    Fabricarea de echipamente electrice  de iluminat
275    Fabricarea de echipamente casnice
279    Fabricarea altor echipamente
28        Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281    Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
282    Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
283    Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284    Fabricarea utilajelor pentru  prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
289    Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
29        Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292    Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
30        Fabricarea altor mijloace de transport
301    Construcţia de nave şi bărci
302    Fabricarea materialului rulant
303    Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
304    Fabricarea vehiculelor militare de luptă
309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
31        Fabricarea de mobilă
310    Fabricarea de mobilă
32        Alte activităţi industriale n.c.a.
321    Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
322    Fabricarea instrumentelor muzicale
323    Fabricarea articolelor pentru sport
324    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
325    Fabricarea de dispozitive, aparate şi  instrumente medicale şi stomatologice
329    Alte activităţi industriale
33        Repararea, întreţinerea şi instalarea  maşinilor şi echipamentelor
331    Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
332    Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
35        Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   şi aer condiţionat
351    Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
352    Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
353    Furnizarea de abur şi aer condiţionat
36        Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360    Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37        Colectarea şi epurarea apelor uzate
370    Colectarea şi epurarea apelor uzate
38        Colectarea, tratarea şi eliminarea
381    Colectarea deşeurilor
382    Tratarea şi eliminarea deşeurilor
383    Recuperare materialelor
39        Activităţi şi servicii de decontaminare
390    Activităţi şi servicii de decontaminare
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII
41        Construcţii de clădiri
411    Dezvoltare (promovare) imobiliară
412    Lucrări de construcţii a clădirilor
42        Lucrări de geniu civil
421    Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
422    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
429    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
43        Lucrări speciale de construcţii
431    Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
432    Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433    Lucrări de finisare
439    Alte lucrări speciale de construcţii
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45        Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451    Comerţ cu autovehicule
452    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453    Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
454    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46        Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
461    Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
462    Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
463    Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
464    Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
465    Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
466    Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
467    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
469    Comerţ cu ridicata nespecializat
47        Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
471    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
472    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
473    Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
474    Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specialitate
475    Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
476    Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
477    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate
478    Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
479    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
49        Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
491    Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
492    Transporturi de marfă pe calea ferată
493    Alte transporturi terestre de călători
494    Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
495    Transporturi prin conducte
50        Transporturi pe apă
501    Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502    Transporturi maritime şi costiere de marfă
503    Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
504    Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51        Transporturi aeriene
511    Transporturi aeriene de pasageri
512    Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale
52        Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521    Depozitări
522    Activităţi anexe pentru transporturi
53        Activităţi de poştă şi de curier
531    Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532    Alte activităţi poştale şi de curier
55        Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
552    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
553    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
559    Alte servicii de cazare
56        Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561    Restaurante
562    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
563    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
58        Activităţi de editare
581    Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte  activităţi de editare
582    Activităţi de editare a produselor  software
59        Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
591    Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe
592    Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi
60        Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
601    Activităţi de difuzare a programelor
602    Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61        Telecomunicaţii
611    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
612    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
613    Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
619    Alte activităţi de telecomunicaţii
62        Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620    Activităţi de servicii în tehnologia
63        Activităţi de servicii informatice
631    Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
639    Alte activităţi de serviciiinformaţionale
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI
64        Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
641    Intermediere monetară
642    Activităţi ale holdingurilor
643    Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649    Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
65        Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
651    Activităţi de asigurări
652    Activităţi de reasigurare
653    Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66        Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
661    Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
662    Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
663    Activităţi de administrare a fondurilor
SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE
68        Tranzacţii imobiliare
681    Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682    Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  închiriate
683    Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
SECŢIUNEA M – ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69        Activităţi juridice şi de contabilitate
691    Activităţi juridice
692    Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
70        Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor  administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
701    Activităţi ale direcţiilor  (centralelor), birourilor administrative centralizate
702    Activităţi de consultanţă în management
71        Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711    Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
712    Activităţi de testări şi analize tehnice
72        Cercetare-dezvoltare
721    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
722    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73        Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
731    Publicitate
732    Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74        Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
741    Activităţi de design specializat
742    Activităţi fotografice
743    Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749    Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
75        Activităţi veterinare
750    Activităţi veterinare
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE  SERVICII SUPORT
771    Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
772    Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
773    Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
774    Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
78        Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781    Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
782    Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
783    Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
79        Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
791    Activităţi ale agenţiilor turistice  şi a tur-operatorilor
799    Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80        Activităţi de investigaţii şi protecţie
801    Activităţi de protecţie şi gardă
802    Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
803    Activităţi de investigaţii
81        Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
811    Activităţi de servicii suport combinate
812    Activităţi de curăţenie
813    Activităţi de întreţinere peisagistică
82        Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821    Activităţi de secretariat şi servicii suport
822    Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
823    Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
829    Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84        Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
841    Administraţie publică generală, economică şi socială
842    Activităţi de servicii pentru societate
843    Activităţi de protecţie socială obligatorie
SECŢIUNEA P – ÎNVĂŢĂMÂNT
85     Învăţământ
852    Învăţământ primar
853    Învăţământ secundar
854    Învăţământ superior
855    Alte forme de învăţământ
856    Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
SECŢIUNEA Q – SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ   SOCIALĂ
86        Activităţi referitoare la sănătatea umană
861    Activităţi de asistenţă spitalicească
862    Activităţi de asistenţă medicală
869    Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87        Servicii combinate de îngrijire  medicală şi asistenţă socială, cu cazare
871    Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872    Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
873    Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
879    Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
88        Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
881    Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru  persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
889    Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
90        Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900    Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
91        Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
910    Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
92        Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920    Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93        Activităţi sportive, recreative şi distractive
931    Activităţi sportive
932    Alte activităţi recreative şi distractive
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE  SERVICII
94        Activităţi asociative diverse
941    Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
942    Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
949    Alte activităţi asociative
95        Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951    Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
952          Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
96        Alte activităţi de servicii
960    Alte activităţi de servicii
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97        Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970    Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
98        Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
981    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
982    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99        Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990    Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
 
 
 
 
Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2
 
 ______________________________________________________________________________
                        n.c.a.: neclasificate altundeva       *parte          
                                                              din            
 Div Grupă  Clasă            CAEN Rev. 2                  CAEN    ISIC  
                                                               Rev. 1  Rev. 4
 
SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
 
01        Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
 
   011    Cultivarea plantelor nepermanente
                 0111   Cultivarea cerealelor (exclusiv        0111*   0111  
                        orez), plantelor leguminoase şi a      0112*         
                        plantelor producătoare de seminţe                    
                        oleaginoase                                          
                 0112   Cultivarea orezului                    0111*   0112  
                 0113   Cultivarea legumelor şi a pepenilor,   0111*   0113  
                        a rădăcinoaselor şi tuberculilor       0112*         
                 0114   Cultivarea trestiei de zahăr           0111*   0114  
                 0115   Cultivarea tutunului                   0111*   0115  
                 0116   Cultivarea plantelor pentru fibre      0111*   0116  
                        textile                                               
                 0119   Cultivarea altor plante din culturi    0111*   0119  
                        nepermanente                           0112*         
 
   012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
                 0121   Cultivarea strugurilor                 0113*   0121  
                 0122   Cultivarea fructelor tropicale şi      0113*   0122  
                        subtropicale                                         
                 0123   Cultivarea fructelor citrice           0113*   0123  
                 0124   Cultivarea fructelor seminţoase şi     0113*   0124  
                        sâmburoase                                           
                 0125   Cultivarea fructelor arbuştilor        0112*   0125  
                        fructiferi, căpşunilor, nuciferilor    0113*         
                        şi a altor pomi fructiferi                           
                 0126   Cultivarea fructelor oleaginoase       0111*   0126  
                                                               0113*         
                 0127   Cultivarea plantelor pentru            0113*   0127  
                        prepararea băuturilor                                 
                 0128   Cultivarea condimentelor, plantelor    0111*   0128  
                        aromatice, medicinale şi a plantelor   0112*         
                        de uz farmaceutic                      0113*         
                 0129   Cultivarea altor plante permanente     0111*   0129  
                                                               0201*         
 
   013    Cultivarea plantelor pentru înmulţire
                 0130   Cultivarea plantelor pentru înmulţire  0112*   0130  
 
   014    Creşterea animalelor
                 0141   Creşterea bovinelor de lapte           0121*   0141* 
                 0142   Creşterea altor bovine                 0121*   0141* 
                 0143   Creşterea cailor şi a altor cabaline   0122*   0142  
                 0144   Creşterea cămilelor şi a camelidelor   0125*   0143  
                 0145   Creşterea ovinelor şi caprinelor       0122*   0144  
                 0146   Creşterea porcinelor                   0123    0145  
                 0147   Creşterea păsărilor                    0124    0146  
                 0149   Creşterea altor animale                0122*   0149  
                                                               0125*         
 
   015    Activităţi în ferme mixte (cultura
                        vegetală combinată cu creşterea                      
                        animalelor)                                          
                 0150   Activităţi în ferme mixte (cultura     0130    0150  
                        vegetală combinată cu creşterea                      
                        animalelor)                                          
 
   016    Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
                 0161   Activităţi auxiliare pentru producţia  0141*   0161  
                        vegetală                                             
                 0162   Activităţi auxiliare pentru creşterea  0142    0162  
                        animalelor                             9272*         
                 0163   Activităţi după recoltare              0141*   0163  
                                                               0111*         
                                                               0113*         
                 0164   Pregătirea seminţelor                  0111*   0164  
                                                               0112*         
                                                               0113*         
                                                               0141*         
 
   017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
                 0170   Vânătoare, capturarea cu capcane a     0150*   0170  
                        vânatului şi activităţi de servicii                  
                        anexe vânătorii                                      
 
02        Silvicultură şi exploatare forestieră
 
   021    Silvicultură şi alte activităţi forestiere
                 0210   Silvicultură şi alte activităţi        0112*   0210  
                        forestiere                             0201*         
 
   022    Exploatarea forestieră
                 0220   Exploatarea forestieră                 0201*   0220  
 
   023    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
                 0230   Colectarea produselor forestiere       0112*   0230  
                        nelemnoase din flora spontană          0113*         
                                                               0201*         
 
   024    Activităţi de servicii anexe silviculturii
                 0240   Activităţi de servicii anexe           0202    0240  
                        silviculturii                          7414*         
 
03        Pescuitul şi acvacultura
 
   031    Pescuitul
                 0311   Pescuitul maritim                      0501*   0311  
                 0312   Pescuitul în ape dulci                 0501*   0312  
 
   032    Acvacultura
                 0321   Acvacultura maritimă                   0502*   0321  
                 0322   Acvacultura în ape dulci               0502*   0322  
                                                               0125*         
 
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
 
05        Extracţia cărbunelui superior şi inferior

   051    Extracţia cărbunelui superior
                        (PCS =/> 23865 kJ/kg)                                
                 0510   Extracţia cărbunelui superior          1010*   0510  
                        (PCS =/> 23865 kJ/kg)                                
 
   052    Extracţia cărbunelui inferior
                        (PCS < 23865 kJ/kg)                                  
                 0520   Extracţia cărbunelui inferior          1020*   0520  
                        (PCS < 23865 kJ/kg)                                  
 
06        Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
 
   061    Extracţia petrolului brut
                 0610   Extracţia petrolului brut              1110*   0610  
 
   062    Extracţia gazelor naturale
                 0620   Extracţia gazelor naturale             1110*   0620  
 
07        Extracţia minereurilor metalifere
 
   071    Extracţia minereurilor feroase
                 0710   Extracţia minereurilor feroase         1310*   0710  
 
   072    Extracţia minereurilor metalifere neferoase
                 0721   Extracţia minereurilor de uraniu şi    1200*   0721  
                        toriu                                                
                 0729   Extracţia altor minereuri metalifere   1320*   0729  
                        neferoase                                             
 
08        Alte activităţi extractive
 
   081    Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
                 0811   Extracţia pietrei ornamentale şi a     1411*   0810*  
                        pietrei pentru construcţii, extracţia  1412*         
                        pietrei calcaroase, ghipsului, cretei  1413*         
                        şi a ardeziei                                        
                 0812   Extracţia pietrişului şi nisipului;    1421*   0810* 
                        extracţia argilei şi caolinului        1422*         
 
   089    Alte activităţi extractive n.c.a.
                 0891   Extracţia mineralelor pentru           1430*   0891  
                        industria chimică şi a                               
                        îngrăşămintelor naturale                             
                 0892   Extracţia turbei                       1030*   0892  
                 0893   Extracţia sării                        1440*   0893  
                 0899   Alte activităţi extractive n.c.a.      1450*   0899  
 
09        Activităţi de servicii anexe
                        extracţiei                                            
 
   091    Activităţi de servicii anexe
                        extracţiei petrolului brut şi gazelor                
                        naturale                                             
                 0910   Activităţi de servicii anexe           1120    0910  
                        extracţiei petrolului brut şi gazelor  1110*         
                        naturale                                             
 
   099    Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor
                 0990   Activităţi de servicii anexe pentru    1010*   0990  
                        extracţia mineralelor                  1020*         
                                                               1030*         
                                                               1200*         
                                                               1310*         
                                                               1320*         
                                                               1411*         
                                                               1412*         
                                                               1413*         
                                                               1421*         
                                                               1422*         
                                                               1430*         
                                                               1440*         
                                                               1450*         
 
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
 
10        Industria alimentară
 
   101    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
                 1011   Prelucrarea şi conservarea cărnii      1511    1010* 
                                                               1512*         
                 1012   Prelucrarea şi conservarea cărnii de   1512*   1010* 
                        pasăre                                               
                 1013   Fabricarea produselor din carne        1513*   1010* 
                        (inclusiv din carne de pasăre)                       
 
   102    Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor
                 1020   Prelucrarea şi conservarea peştelui,   1520*   1020  
                        crustaceelor şi moluştelor                           
 
   103    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
                 1031   Prelucrarea şi conservarea cartofilor  1531    1030* 
                 1032   Fabricarea sucurilor de fructe şi      1532    1030* 
                        legume                                               
                 1039   Prelucrarea şi conservarea fructelor   0141*   1030* 
                        şi legumelor n.c.a.                    1533*         
                                                               5131*         
 
   104    Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
                 1041   Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor    1541    1040* 
                                                               1542          
                                                               0113*         
                 1042   Fabricarea margarinei şi a altor       1543    1040* 
                        produse comestibile similare                         
 
   105    Fabricarea produselor lactate
                 1051   Fabricarea produselor lactate şi a     1551    1050* 
                        brânzeturilor                                        
                 1052   Fabricarea îngheţatei                  1552    1050* 
 
   106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
                 1061   Fabricarea produselor de morărit       1561    1061  
                 1062   Fabricarea amidonului şi a produselor  1562*   1062  
                        din amidon                                           
 
   107    Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
                 1071   Fabricarea pâinii; fabricarea          1581*   1071* 
                        prăjiturilor şi a produselor                          
                        proaspete de patiserie                               
                 1072   Fabricarea biscuiţilor şi              1582    1071* 
                        pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor                
                        şi a produselor conservate de                        
                        patiserie                                            
                 1073   Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,    1585*   1074  
                        cuş-cuş-ului şi a altor produse                      
                        făinoase similare                                    
 
   108    Fabricarea altor produse alimentare
                 1081   Fabricarea zahărului                   1583    1072  
                 1082   Fabricarea produselor din cacao, a     1584    1073  
                        ciocolatei şi a produselor zaharoase                 
                 1083   Prelucrarea ceaiului şi cafelei        1586    1079* 
                 1084   Fabricarea condimentelor şi            1587    1079* 
                        ingredientelor                         1440*         
                 1085   Fabricarea de mâncăruri preparate      1513*   1075  
                                                               1520*         
                                                               1533*         
                                                               1581*         
                                                               1585*         
                 1086   Fabricarea preparatelor alimentare     1588    1079* 
                        omogenizate şi alimentelor dietetice                 
                 1089   Fabricarea altor produse alimentare    1513*   1079* 
                        n.c.a.                                 1589          
                                                               1562*         
                                                               1581*         
 
   109    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
                 1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana   1571    1080* 
                        animalelor de fermă                                  
                 1092   Fabricarea preparatelor pentru hrana   1572    1080* 
                        animalelor de companie                               
 
11        Fabricarea băuturilor
 
   110    Fabricarea băuturilor
                 1101   Distilarea, rafinarea şi mixarea       1591    1101  
                        băuturilor alcoolice                   1592*         
                                                               5134*         
                 1102   Fabricarea vinurilor din struguri      0113*   1102* 
                                                               1593          
                                                               5134*         
                 1103   Fabricarea cidrului şi a altor vinuri  1594    1102* 
                        din fructe                                           
                 1104   Fabricarea altor băuturi nedistilate,  1595    1102* 
                        obţinute prin fermentare                              
                 1105   Fabricarea berii                       1596    1103* 
                 1106   Fabricarea malţului                    1597    1103* 
                 1107   Producţia de băuturi răcoritoare       1598    1104  
                        nealcoolice; producţia de ape                        
                        minerale şi alte ape îmbuteliate                     
 
12        Fabricarea produselor din tutun
 
   120    Fabricarea produselor din tutun
                 1200   Fabricarea produselor din tutun        1600    1200  
 
13        Fabricarea produselor textile
 
   131    Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile                                      
                 1310   Pregătirea fibrelor şi filarea         1711    1311  
                        fibrelor textile                       1712          
                                                               1713          
                                                               1714          
                                                               1715          
                                                               1716          
                                                               1717          
 
   132    Producţia de ţesături
                 1320   Producţia de ţesături                  1721    1312  
                                                               1722          
                                                               1723          
                                                               1724          
                                                               1725          
                                                               1830*         
 
   133    Finisarea materialelor textile
                 1330   Finisarea materialelor textile         1730    1313  
                                                               5271*          
 
   139    Fabricarea altor articole textile
                 1391   Fabricarea de metraje prin tricotare   1760    1391  
                        sau croşetare                          1830*         
                 1392   Fabricarea de articole confecţionate   1740*   1392  
                        din textile (cu excepţia                             
                        îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)                  
                 1393   Fabricarea de covoare şi mochete       1751    1393  
                 1394   Fabricarea de odgoane, frânghii,       1752*   1394  
                        sfori şi plase                                       
                 1395   Fabricarea de textile neţesute şi      1753    1399* 
                        articole din acestea, cu excepţia                    
                        confecţiilor de îmbrăcăminte                         
                 1396   Fabricarea de articole tehnice şi      1754*   1399* 
                        industriale din textile                              
                 1399   Fabricarea altor articole textile      1754*   1399* 
                        n.c.a.                                 3663*         
 
14        Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 
   141    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
                 1411   Fabricarea articolelor de              1810*   1410* 
                        îmbrăcăminte din piele                               
                 1412   Fabricarea de articole de              1821    1410* 
                        îmbrăcăminte pentru lucru                             
                 1413   Fabricarea altor articole de           1822    1410* 
                        îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de                   
                        corp)                                                
                 1414   Fabricarea de articole de lenjerie     1823    1410* 
                        de corp                                              
                 1419   Fabricarea altor articole de           1771*   1410* 
                        îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.       1824*         
 
   142    Fabricarea articolelor din blană
                 1420   Fabricarea articolelor din blană       1830*   1420  
 
   143    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
                 1431   Fabricarea prin tricotare sau          1771*   1430* 
                        croşetare a ciorapilor şi articolelor                
                        de galanterie                                         
                 1439   Fabricarea prin tricotare sau          1772    1430* 
                        croşetare a altor articole de                        
                        îmbrăcăminte                                          
 
15        Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 
   151    Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
           1511   Tăbăcirea şi finisarea pieilor;        1910    1511  
                        prepararea şi vopsirea blănurilor      1830*         
                 1512   Fabricarea articolelor de voiaj şi     1920*   1512  
                        marochinărie şi a articolelor de       3663*         
                        harnaşament                                          
 
   152    Fabricarea încălţămintei
                 1520   Fabricarea încălţămintei               1930*   1520  
 
16        Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 
   161    Tăierea şi rindeluirea lemnului
                 1610   Tăierea şi rindeluirea lemnului        2010    1610  
 
   162    Fabricarea produselor din lemn,plută, paie şi din alte materiale vegetale 
                 1621   Fabricarea de furnire şi a panourilor  2020    1621  
                        din lemn                                             
                 1622   Fabricarea parchetului asamblat în     2030*   1622* 
                        panouri                                              
                 1623   Fabricarea altor elemente de           2030*   1622* 
                        dulgherie şi tâmplărie, pentru                       
                        construcţii                                          
                 1624   Fabricarea ambalajelor din lemn        2040*   1623  
                 1629   Fabricarea altor produse din lemn;     1930*   1629  
                        fabricarea articolelor din plută,      2051*         
                        paie şi din alte materiale vegetale    2052*         
                        împletite                              3663*         
 
17        Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 
   171    Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
                 1711   Fabricarea celulozei                   2111    1701* 
                 1712   Fabricarea hârtiei şi cartonului       2112    1701* 
 
   172    Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
                 1721   Fabricarea hârtiei şi cartonului       2121    1702  
                        ondulat şi a ambalajelor din hârtie                  
                        şi carton                                            
                 1722   Fabricarea produselor de uz            1754*   1709* 
                        gospodăresc şi sanitar, din hârtie     2122*         
                        sau carton                                           
                 1723   Fabricarea articolelor de papetărie    2123    1709* 
                                                               2222*         
                 1724   Fabricarea tapetului                   2124    1709* 
                 1729   Fabricarea altor articole din hârtie   2125*   1709* 
                        şi carton n.c.a.                       3663*         
 
18        Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
 
   181    Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
                 1811   Tipărirea ziarelor                     2221    1811* 
                 1812   Alte activităţi de tipărire n.c.a.     2222*   1811* 
                                                               2122*         
                                                               2125*          
                 1813   Servicii pregătitoare pentru           2224    1812* 
                        pretipărire                            2225          
                 1814   Legătorie şi servicii conexe           2223    1812* 
 
   182    Reproducerea înregistrărilor
                 1820   Reproducerea înregistrărilor           2231    1820  
                                                               2232          
                                                               2233          
 
19        Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
 
   191    Fabricarea produselor de cocserie
                 1910   Fabricarea produselor de cocserie      2310    1910  
                                                               2414*         
 
   192    Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
                 1920   Fabricarea produselor obţinute din     2320    1920  
                        prelucrarea ţiţeiului                  1010*         
                                                               1020*         
                                                               1030*         
 
20        Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
 
   201    Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
                 2011   Fabricarea gazelor industriale         2411    2011* 
                 2012   Fabricarea coloranţilor şi a           2412    2011* 
                        pigmenţilor                                           
                 2013   Fabricarea altor produse chimice       2413    2011* 
                        anorganice, de bază                    2330*         
                 2014   Fabricarea altor produse chimice       2414*   2011* 
                        organice, de bază                      1592*         
                 2015   Fabricarea îngrăşămintelor şi          2415    2012  
                        produselor azotoase                                  
                 2016   Fabricarea materialelor plastice în    2416    2013* 
                        forme primare                                        
                 2017   Fabricarea cauciucului sintetic în     2417    2013* 
                        forme primare                                        
 
   202    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
                 2020   Fabricarea pesticidelor şi a altor     2420    2021  
                        produse agrochimice                                  
 
   203    Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice şi masticurilor
                 2030   Fabricarea vopselelor, lacurilor,      2430    2022  
                        cernelii tipografice şi masticurilor                 
 
   204    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
                 2041   Fabricarea săpunurilor, detergenţilor  2451*   2023* 
                        şi a produselor de întreţinere                       
                 2042   Fabricarea parfumurilor şi a           2452    2023* 
                        produselor cosmetice (de toaletă)      2451*         
 
   205    Fabricarea altor produse chimice
                 2051   Fabricarea explozivilor                2461    2029* 
                                                               3663*         
                 2052   Fabricarea cleiurilor                  2462*   2029* 
                 2053   Fabricarea uleiurilor esenţiale        2463    2029* 
                 2059   Fabricarea altor produse chimice       2462*   2029* 
                        n.c.a.                                 2464          
                                                               2466*         
 
   206    Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
                 2060   Fabricarea fibrelor sintetice şi       2470    2030  
                        artificiale                                           
 
21        Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
 
   211    Fabricarea produselor farmaceutice de bază
                 2110   Fabricarea produselor farmaceutice     2441    2100* 
                        de bază                                              
 
   212    Fabricarea preparatelor farmaceutice
                 2120   Fabricarea preparatelor farmaceutice   2442*   2100* 
                                                               2330*         
 
22        Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 
   221    Fabricarea articolelor din cauciuc
                 2211   Fabricarea anvelopelor şi a camerelor  2511    2211  
                        de aer; reşaparea şi refacerea         2512          
                        anvelopelor                                          
                 2219   Fabricarea altor produse din cauciuc   2513*   2219  
                                                               1930*         
                                                               3663*         
 
   222    Fabricarea articolelor din material plastic
                 2221   Fabricarea plăcilor, foliilor,         2521*   2220* 
                        tuburilor şi profilelor din material                 
                        plastic                                              
                 2222   Fabricarea articolelor de ambalaj din  2522    2220* 
                        material plastic                                     
                 2223   Fabricarea articolelor din material    2523*   2220* 
                        plastic pentru construcţii             3663*         
                 2229   Fabricarea altor produse din material  2524*   2220* 
                        plastic                                1930*         
                                                               3663*         
 
23        Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 
   231    Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
                 2311   Fabricarea sticlei plate               2611    2310* 
                 2312   Prelucrarea şi fasonarea sticlei       2612    2310* 
                        plate                                                
                 2313   Fabricarea articolelor din sticlă      2613    2310* 
                 2314   Fabricarea fibrelor din sticlă         2614    2310* 
                 2319   Fabricarea de sticlărie tehnică        2615*   2310* 
 
   232    Fabricarea de produse refractare
                 2320   Fabricarea de produse refractare       2626    2391  
 
   233    Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
                 2331   Fabricarea plăcilor şi dalelor din     2630    2392* 
                        ceramică                                             
                 2332   Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi    2640*   2392* 
                        altor produse pentru construcţii,                    
                        din argilă arsă                                      
 
   234    Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
                 2341   Fabricarea articolelor ceramice        2621    2393* 
                        pentru uz gospodăresc şi ornamental                  
                 2342   Fabricarea de obiecte sanitare din     2622    2393* 
                        ceramică                                             
                 2343   Fabricarea izolatorilor şi pieselor    2623    2393* 
                        izolante din ceramică                                
                 2344   Fabricarea altor produse tehnice din   2624    2393* 
                        ceramică                               3162*         
                 2349   Fabricarea altor produse ceramice      2625    2393* 
                        n.c.a.                                               
 
   235    Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
                 2351   Fabricarea cimentului                  2651    2394* 
                 2352   Fabricarea varului şi ipsosului        2652    2394* 
                                                               2653          
 
   236    Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos
                 2361   Fabricarea produselor din beton        2661    2395* 
                        pentru construcţii                                   
                 2362   Fabricarea produselor din ipsos        2662    2395* 
                        pentru construcţii                                   
                 2363   Fabricarea betonului                   2663    2395* 
                 2364   Fabricarea mortarului                  2664    2395* 
                 2365   Fabricarea produselor din azbociment   2665    2395* 
                 2369   Fabricarea altor articole din beton,   2666    2395* 
                        ciment şi ipsos                                      
 
   237    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
                 2370   Tăierea, fasonarea şi finisarea        2670    2396  
                        pietrei                                               
 
   239    Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
                 2391   Fabricarea de produse abrazive         2681*   2399* 
                 2399   Fabricarea altor produse din minerale  2682    2399* 
                        nemetalice, n.c.a.                                   
 
24        Industria metalurgică
 
   241    Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
                 2410   Producţia de metale feroase sub forme  2710    2410* 
                        primare şi de feroaliaje                             
 
   242    Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
                 2420   Producţia de tuburi, ţevi, profile     2722    2410* 
                        tubulare şi accesorii pentru acestea,                
                        din oţel                                             
 
   243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
                 2431   Tragere la rece a barelor              2731    2410* 
                 2432   Laminare la rece a benzilor înguste    2732    2410* 
                 2433   Producţia de profile obţinute la rece  2733    2410* 
                                                               2811*         
                 2434   Trefilarea firelor la rece             2734    2410* 
 
   244    Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
                 2441   Producţia metalelor preţioase          2741    2420* 
                 2442   Metalurgia aluminiului                 2742    2420* 
                 2443   Producţia plumbului, zincului şi       2743    2420* 
                        cositorului                                          
                 2444   Metalurgia cuprului                    2744    2420* 
                 2445   Producţia altor metale neferoase       2745    2420* 
                 2446   Prelucrarea combustibililor nucleari   2330*   2420* 
 
   245    Turnarea metalelor
                 2451   Turnarea fontei                        2721    2431* 
                                                               2751          
                 2452   Turnarea oţelului                      2752    2431* 
                 2453   Turnarea metalelor neferoase uşoare    2753    2432* 
                 2454   Turnarea altor metale neferoase        2754    2432* 
 
25        Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
 
   251    Fabricarea de construcţii metalice
                 2511   Fabricarea de construcţii metalice şi  2811*   2511* 
                        părţi componente ale structurilor                    
                        metalice                                             
                 2512   Fabricarea de uşi şi ferestre din      2812*   2511* 
                        metal                                                
 
   252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire
                        centrală                                             
                 2521   Producţia de radiatoare şi cazane      2822*   2512* 
                        pentru încălzire centrală                            
                 2529   Producţia de rezervoare, cisterne şi   2821*   2512* 
                        containere metalice                                  
 
   253    Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
                 2530   Producţia generatoarelor de aburi      2830*   2513  
                        (cu excepţia cazanelor pentru                        
                        încălzire centrală)                                  
 
   254    Fabricarea armamentului şi muniţiei
                 2540   Fabricarea armamentului şi muniţiei    2960*   2520  
 
   255    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
                 2550   Fabricarea produselor metalice         2840    2591  
                        obţinute prin deformare plastică;                    
                        metalurgia pulberilor                                
 
   256    Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
                 2561   Tratarea şi acoperirea metalelor       2851    2592* 
                 2562   Operaţiuni de mecanică generală        2852    2592* 
 
   257    Producţia de unelte şi articole de fierărie
                 2571   Fabricarea produselor de tăiat         2861*   2593* 
                                                               2875*         
                 2572   Fabricarea articolelor de feronerie    2863*   2593* 
                 2573   Fabricarea uneltelor                   2862*   2593* 
                                                               2956*         
 
   259    Fabricarea altor produse prelucrate din metal
                 2591   Fabricarea de recipienţi, containere   2871*   2599* 
                        şi alte produse similare din oţel                    
                 2592   Fabricarea ambalajelor uşoare din      2872    2599* 
                        metal                                                 
                 2593   Fabricarea articolelor din fire        2873    2599* 
                        metalice; fabricarea de lanţuri şi     2874*         
                        arcuri                                                
                 2594   Fabricarea de şuruburi, buloane şi     2874*   2599* 
                        alte articole filetate: fabricarea de                
                        nituri şi şaibe                                      
                 2599   Fabricarea altor articole din metal    2875*   2599* 
                        n.c.a.                                 3162*         
                                                               3663*         
 
26        Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 
   261    Fabricarea componentelor electronice
                 2611   Fabricarea subansamblurilor            2466*   2610* 
                        electronice (module)                   3110*         
                                                               3120*         
                                                               3130*         
                                                               3210*         
                                                               3230*         
                 2612   Fabricarea altor componente            3210*   2610* 
                        electronice                                          
 
   262    Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
                 2620   Fabricarea calculatoarelor şi a        3002*   2620  
                        echipamentelor periferice              3230*         
 
   263    Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
                 2630   Fabricarea echipamentelor de           3220*   2630  
                        comunicaţii                            3230*         
                                                               3162*         
                                                               3320*         
 
   264    Fabricarea produselor electronice de larg consum
                 2640   Fabricarea produselor electronice de   3230*   2640  
                        larg consum                            3650*         
 
   265    Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
                 2651   Fabricarea de instrumente şi           3162*   2651* 
                        dispozitive pentru măsură,             3320*         
                        verificare, control, navigaţie                        
                 2652   Producţia de ceasuri                   3350*   2652  
 
   266    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  electroterapie
                 2660   Fabricarea de echipamente pentru       3310*   2660  
                        radiologie, electrodiagnostic şi                     
                        electroterapie                                       
 
   267    Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
                 2670   Fabricarea de instrumente optice şi    3340*   2670  
                        echipamente fotografice                3320*         
                                                               3230*         
 
   268    Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
                 2680   Fabricarea suporţilor magnetici şi     2465    2680  
                        optici destinaţi înregistrărilor                     
 
27        Fabricarea echipamentelor electrice
 
   271    Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a  electricităţii
                 2711   Fabricarea motoarelor, generatoarelor  3110*   2710* 
                        şi transformatoarelor electrice        3162*         
                 2712   Fabricarea aparatelor de distribuţie   3120*   2710* 
                        şi control a electricităţii                          
 
   272    Fabricarea de acumulatori şi baterii
                 2720   Fabricarea de acumulatori şi baterii   3140    2720  
 
   273    Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
                 2731   Fabricarea de cabluri cu fibră optică  3130*   2731  
                                                               3340*         
                 2732   Fabricarea altor fire şi cabluri       3130*   2732  
                        electrice şi electronice               2523*         
                 2733   Fabricarea dispozitivelor de           3130*   2733  
                        conexiune pentru fire şi cabluri       2524*         
                        electrice şi electronice               3120*         
 
   274    Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
                 2740   Fabricarea de echipamente electrice    3150    2740  
                        de iluminat                            3161*         
                                                               3162*         
 
   275    Fabricarea de echipamente casnice
                 2751   Fabricarea de aparate electrocasnice   2971*   2750* 
                                                               2956*         
                 2752   Fabricarea de echipamente casnice      2972*   2750* 
                        neelectrice                                          
 
   279    Fabricarea altor echipamente
                        electrice                                            
                 2790   Fabricarea altor echipamente           2943*   2790  
                        electrice                              3162*         
                                                               3120*         
                                                               3130*         
                                                               3210*         
 
28        Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 
   281    Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
                 2811   Fabricarea de motoare şi turbine (cu   2911*   2811  
                        excepţia celor pentru avioane,         3430*         
                        autovehicule şi motociclete.)                        
                 2812   Fabricarea de motoare hidraulice       2912*   2812  
                                                               2913*         
                 2813   Fabricarea de pompe şi compresoare     2912*   2813* 
                 2814   Fabricarea de articole de robinetărie  2913*   2813* 
                 2815   Fabricarea lagărelor, angrenajelor,    2914*   2814  
                        cutiilor de viteză şi a elementelor                   
                        mecanice de transmisie                               
 
   282    Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
                 2821   Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi  2921*   2815  
                        arzătoarelor                           2971*         
                                                               2972*         
                 2822   Fabricarea echipamentelor de ridicat   2922*   2816  
                        şi manipulat                           3550*         
                 2823   Fabricarea maşinilor şi                3001    2817  
                        echipamentelor de birou (exclusiv      3230*         
                        fabricarea calculatoarelor şi a        3612*         
                        echipamentelor periferice)                           
                 2824   Fabricarea maşinilor-unelte portabile  2941*   2818  
                        acţionate electric                                    
                 2825   Fabricarea echipamentelor de           2923*   2819* 
                        ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a  2971*         
                        echipamentelor de uz casnic                           
                 2829   Fabricarea altor maşini şi utilaje de  2924*   2819* 
                        utilizare generală n.c.a.              2943*         
                                                               3320*         
 
   283    Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
                 2830   Fabricarea maşinilor şi utilajelor     2931*   2821  
                        pentru agricultură şi exploatări       2932*         
                        forestiere                             2953*         
 
   284    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
                 2841   Fabricarea utilajelor şi a             2862*   2822* 
                        maşinilor-unelte pentru prelucrarea    2942*         
                        metalului                              3162*         
                 2849   Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.  2943*   2822* 
                                                               2862*         
 
   289    Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
                 2891   Fabricarea utilajelor pentru           2951*   2823  
                        metalurgie                                           
                 2892   Fabricarea utilajelor pentru           2952*   2824  
                        extracţie şi construcţii               2862*         
                                                               3410*         
                 2893   Fabricarea utilajelor pentru           2953*   2825  
                        prelucrarea produselor alimentare,                    
                        băuturilor şi tutunului                              
                 2894   Fabricarea utilajelor pentru           2954*   2826  
                        industria textilă, a îmbrăcămintei şi  2956*         
                        a pielăriei                                          
                 2895   Fabricarea utilajelor pentru           2955*   2829* 
                        industria hârtiei şi cartonului                      
                 2896   Fabricarea utilajelor pentru           2956*   2829* 
                        prelucrarea maselor plastice şi a                    
                        cauciucului                                          
                 2899   Fabricarea altor maşini şi utilaje     2956*   2829* 
                        specifice n.c.a.                       3162*         
                                                               3320*         
                                                               3340*          
                                                               3530*         
                                                               3650*         
                                                               3663*         
 
29        Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
 
   291    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
                 2910   Fabricarea autovehiculelor de          3410*   2910  
                        transport rutier                                     
 
   292    Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
                 2920   Producţia de caroserii pentru          3420*   2920  
                        autovehicule; fabricarea de remorci                  
                        şi semiremorci                                       
 
   293    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
                 2931   Fabricarea de echipamente electrice    3161*   2930* 
                        şi electronice pentru autovehicule şi                
                        pentru motoare de autovehicule                       
                 2932   Fabricarea altor piese şi accesorii    3430*   2930* 
                        pentru autovehicule şi pentru motoare  3611*         
                        de autovehicule                                       
 
30        Fabricarea altor mijloace de transport
 
   301    Construcţia de nave şi bărci
                 3011   Construcţia de nave şi structuri       3511*   3011   
                        plutitoare                             3611*         
                 3012   Construcţia de ambarcaţiuni sportive   3512*   3012  
                        şi de agrement                                       
 
   302    Fabricarea materialului rulant
                 3020   Fabricarea materialului rulant         3162*   3020  
                                                               3520*         
                                                               3611*         
 
   303    Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
                 3030   Fabricarea de aeronave şi nave         2960*   3030  
                        spaţiale                               3530*         
                                                               3611*         
 
   304    Fabricarea vehiculelor militare de luptă
                 3040   Fabricarea vehiculelor militare de     2960*   3040  
                        luptă                                                
 
   309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
                 3091   Fabricarea de motociclete              3541    3091  
                                                               3410*         
                 3092   Fabricarea de biciclete şi de          3542    3092  
                        vehicule pentru invalizi               3543*         
                                                               3663*         
                 3099   Fabricarea altor mijloace de           3550*   3099  
                        transport n.c.a.                                     
 
31        Fabricarea de mobilă
 
   310    Fabricarea de mobilă
                 3101   Fabricarea de mobilă pentru birouri    3310*   3100* 
                        şi magazine                            3550*         
                                                               3611*         
                                                               3612*         
                 3102   Fabricarea de mobilă pentru bucătării  3611*   3100* 
                                                               3613          
                 3103   Fabricarea de saltele şi somiere       3615    3100* 
                 3109   Fabricarea de mobilă n.c.a.            3611*   3100* 
                                                               3614*         
 
32        Alte activităţi industriale n.c.a.
 
   321    Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
                 3211   Baterea monedelor                      3621    3211* 
                 3212   Fabricarea bijuteriilor şi             3622    3211* 
                        articolelor similare din metale şi     3350*         
                        pietre preţioase                                     
                 3213   Fabricarea imitaţiilor de bijuterii    3661    3212  
                        şi articole similare                   3350*         
 
   322    Fabricarea instrumentelor muzicale
                 3220   Fabricarea instrumentelor muzicale     3630*   3220  
 
   323    Fabricarea articolelor pentru sport
                 3230   Fabricarea articolelor pentru sport    3640*   3230  
 
   324    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
                 3240   Fabricarea jocurilor şi jucăriilor     3650*   3240  
 
   325    Fabricarea de dispozitive, aparate şi  instrumente medicale şi stomatologice
                 3250   Fabricarea de dispozitive, aparate şi  2442*   3250  
                        instrumente medicale stomatologice     3310*         
                                                               3320*         
                                                               3340*         
                                                               1740*          
                                                               2924*         
 
   329    Alte activităţi industriale
                 3291   Fabricarea măturilor şi periilor       3662    3290* 
                 3299   Fabricarea altor produse               1810*   3290* 
                        manufacturiere n.c.a.                  1824*         
                                                               1920*         
                                                               2052*         
                                                               2211*         
                                                               2524*         
                                                               2875*          
                                                               3640*         
                                                               3663*         
                                                               3310*         
                                                               2051*         
 
33        Repararea, întreţinerea şi instalarea  maşinilor şi echipamentelor
 
   331    Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
                 3311   Repararea articolelor fabricate din    2811*   3311  
                        metal                                  2821*         
                                                               2822*         
                                                               2830*         
                                                               2861*         
                                                               2862*          
                                                               2863*         
                                                               3550*         
                                                               2871*         
                                                               2875*         
                                                               2960*         
                                                               3420*         
                 3312   Repararea maşinilor                    2911*   3312  
                                                               2912*         
                                                               2913*         
                                                               2914*         
                                                               2921*         
                                                               2922*         
                                                               2923*          
                                                               2924*         
                                                               2932*         
                                                               2931*         
                                                               2941*         
                                                               2942*         
                                                               2943*         
                                                               2951*         
                                                               2952*         
                                                               2953*         
                                                               2954*         
                                                               2955*         
                                                               2956*         
                                                               7250*         
                 3313   Repararea echipamentelor electronice   2924*   3313  
                        şi optice                              3110*         
                                                               3162*         
                                                               3210*         
                                                               3230*         
                                                               3310*         
                                                               3320*         
                                                               3340*         
                                                               3350*         
                 3314   Repararea echipamentelor electrice     2971*   3314  
                                                               3110*         
                                                               3120*         
                                                               3162*         
                                                               3310*         
                                                               3320*         
                 3315   Repararea şi întreţinerea navelor şi   3511*   3315* 
                        bărcilor                               3512*         
                 3316   Repararea şi întreţinerea aeronavelor  3530*   3315* 
                        şi navelor spaţiale                                  
                 3317   Repararea şi întreţinerea altor        3520*   3315* 
                        echipamentelor de transport n.c.a.     3543*         
                                                               3550*         
                 3319   Repararea altor echipamente            1740*   3319  
                                                               1752*         
                                                               2040*         
                                                               2051*         
                                                               2513*         
                                                               2521*         
                                                               2524*         
                                                               2615*         
                                                               2640*         
                                                               2681*         
                                                               3630*         
                                                               3650*         
 
   332    Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
                 3320   Instalarea maşinilor şi                2521*   3320  
                        echipamentelor industriale             2615*         
                                                               2640*         
                                                               2681*         
                                                               28*           
                                                               29*           
                                                               30*            
                                                               31*           
                                                               32*           
                                                               33*           
                                                               34*           
                                                               35*           
                                                               36*           
                                                               3320*         
                                                               3330          
 
SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
 
35        Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   şi aer condiţionat
 
   351    Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
                 3511   Producţia de energie electrică         4011*   3510* 
                 3512   Transportul energiei electrice         4012    3510* 
                 3513   Distribuţia energiei electrice         4013*   3510* 
                 3514   Comercializarea energiei electrice     4013*   3510* 
 
   352    Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
                 3521   Producţia gazelor                      4021    3520* 
                 3522   Distribuţia combustibililor gazoşi,    4022*   3520* 
                        prin conducte                                        
                 3523   Comercializarea combustibililor        4022*   3520* 
                        gazoşi, prin conducte                                
 
   353    Furnizarea de abur şi aer condiţionat
                 3530   Furnizarea de abur şi aer condiţionat  4030*   3530  
 
SECŢIUNEA E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 

36        Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 
   360    Captarea, tratarea şi distribuţia apei
                 3600   Captarea, tratarea şi distribuţia      4100    3600  
                        apei                                                 
 
37        Colectarea şi epurarea apelor uzate
 
   370    Colectarea şi epurarea apelor uzate
                 3700   Colectarea şi epurarea apelor uzate    9001    3700  
 
38        Colectarea, tratarea şi eliminarea
                        deşeurilor; activităţi de recuperare                 
                        a materialelor reciclabile                            
 
   381    Colectarea deşeurilor
                 3811   Colectarea deşeurilor nepericuloase    9002*   3811  
                                                               9003*         
                 3812   Colectarea deşeurilor periculoase      4011*   3812  
                                                               9002*         
                                                               2330*         
 
   382    Tratarea şi eliminarea deşeurilor
                 3821   Tratarea şi eliminarea deşeurilor      1450*   3821  
                        nepericuloase                          2415*         
                                                               9002*         
                 3822   Tratarea şi eliminarea deşeurilor      9002*   3822  
                        periculoase                            2330*         
 
   383    Recuperare materialelor
                 3831   Demontarea (dezasamblarea) maşinilor   3710*   3830* 
                        şi a echipamentelor scoase din uz                    
                        pentru recuperarea materialelor                      
                 3832   Recuperarea materialelor reciclabile   3710*   3830* 
                        sortate                                3720          
 
39        Activităţi şi servicii de decontaminare
 
   390    Activităţi şi servicii de decontaminare
                 3900   Activităţi şi servicii de              9003*   3900  
                        decontaminare                                        
 
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII
 
41        Construcţii de clădiri
 
   411    Dezvoltare (promovare) imobiliară
                 4110   Dezvoltare (promovare) imobiliară      7011*   4100* 
 
   412    Lucrări de construcţii a clădirilor
                        rezidenţiale şi nerezidenţiale                        
                 4120   Lucrări de construcţii a clădirilor    4521*   4100* 
                        rezidenţiale şi nerezidenţiale         4523*         
 
42        Lucrări de geniu civil
 
   421    Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
                 4211   Lucrări de construcţii a drumurilor    4523*   4210* 
                        şi autostrăzilor                                     
                 4212   Lucrări de construcţii a căilor        4523*   4210* 
                        ferate de suprafaţă şi subterane       4521*         
                 4213   Construcţia de poduri şi tuneluri      4521*   4210* 
 
   422    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
                 4221   Lucrări de construcţii a proiectelor   4521*   4220* 
                        utilitare pentru fluide                4524*         
                                                               4525*         
                 4222   Lucrări de construcţii a proiectelor   4521*   4220* 
                        utilitare pentru electricitate şi                    
                        telecomunicaţii                                       
 
   429    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
                 4291   Construcţii hidrotehnice               4524*   4290* 
                 4299   Lucrări de construcţii a altor         4521*   4290* 
                        proiecte inginereşti n.c.a.            4523*         
 
43        Lucrări speciale de construcţii
 
   431    Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
                 4311   Lucrări de demolare a construcţiilor   4511*   4311  
                 4312   Lucrări de pregătire a terenului       4511*   4312* 
                 4313   Lucrări de foraj şi sondaj pentru      4512    4312* 
                        construcţii                                          
 
   432    Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
                 4321   Lucrări de instalaţii electrice        4531*   4321  
                                                               4534*         
                 4322   Lucrări de instalaţii sanitare, de     4531*   4322  
                        încălzire şi de aer condiţionat        4533          
                 4329   Alte lucrări de instalaţii pentru      2922*   4329  
                        construcţii                            4532          
                                                               4534*         
                                                               4531*         
 
   433    Lucrări de finisare
                 4331   Lucrări de ipsoserie                   4541    4330* 
                 4332   Lucrări de tâmplărie şi dulgherie      2030*   4330* 
                                                               2523*         
                                                               2812*         
                                                               4542          
                 4333   Lucrări de pardosire şi placare a      4543    4330* 
                        pereţilor                                            
                 4334   Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi    4544    4330* 
                        montări de geamuri                                   
                 4339   Alte lucrări de finisare               4545*   4330* 
 
   439    Alte lucrări speciale de construcţii
                 4391   Lucrări de învelitori, şarpante şi     2030*   4390* 
                        terase la construcţii                  4522*         
                 4399   Alte lucrări speciale de construcţii   4521*   4390* 
                        n.c.a.                                 4522*         
                                                               4524*         
                                                               4525*         
                                                               4545*         
                                                               4550          
 
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
 
45        Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
 
   451    Comerţ cu autovehicule          
                 4511   Comerţ cu autoturisme şi autovehicule  5010*   4510* 
                        uşoare (sub 3,5 tone)                                
                 4519   Comerţ cu alte autovehicule            5010*   4510* 
 
   452    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
                 4520   Întreţinerea şi repararea              5020*   4520  
                        autovehiculelor                                       
 
   453    Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
                 4531   Comerţ cu ridicata de piese şi         5030*   4530* 
                        accesorii pentru autovehicule                        
                 4532   Comerţ cu amănuntul de piese şi        5030*   4530* 
                        accesorii pentru autovehicule                        
 
   454    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
                 4540   Comerţ cu motociclete, piese şi        5040    4540  
                        accesorii aferente; întreţinerea şi                  
                        repararea motocicletelor                             
 
46        Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
 
   461    Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
                 4611   Intermedieri în comerţul cu materii    5111    4610* 
                        prime agricole, animale vii,                         
                        materii prime textile şi cu                           
                        semifabricate                                        
                 4612   Intermedieri în comerţul cu            5112    4610* 
                        combustibili, minereuri, metale şi                   
                        produse chimice pentru industrie                     
                 4613   Intermedieri în comerţul cu material   5113    4610* 
                        lemnos şi materiale de construcţii                   
                 4614   Intermedieri în comerţul cu maşini,    5114    4610* 
                        echipamente industriale, nave şi                     
                        avioane                                              
                 4615   Intermedieri în comerţul cu mobilă,    5115    4610* 
                        articole de menaj şi de fierărie                     
                 4616   Intermedieri în comerţul cu textile,   5116    4610* 
                        confecţii din blană, încălţăminte şi                  
                        articole din piele                                   
                 4617   Intermedieri în comerţul cu produse    5117    4610* 
                        alimentare, băuturi şi tutun                         
                 4618   Intermedieri în comerţul specializat   5118    4610* 
                        în vânzarea produselor cu caracter                   
                        specific, n.c.a.                                     
                 4619   Intermedieri în comerţul cu produse    5119    4610* 
                        diverse                                              
 
   462    Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
                 4621   Comerţ cu ridicata al cerealelor,      5121    4620* 
                        seminţelor, furajelor şi tutunului     5125          
                        neprelucrat                                          
                 4622   Comerţ cu ridicata al florilor şi al   5122    4620* 
                        plantelor                                            
                 4623   Comerţ cu ridicata al animalelor vii   5123    4620* 
                 4624   Comerţ cu ridicata al blănurilor,      5124    4620* 
                        pieilor brute şi al pieilor                          
                        prelucrate                                           
 
   463    Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
                 4631   Comerţ cu ridicata al fructelor şi     5131*   4630* 
                        legumelor                              5138*         
                 4632   Comerţ cu ridicata al cărnii şi        5132    4630* 
                        produselor din carne                                 
                 4633   Comerţ cu ridicata al produselor       5133    4630* 
                        lactate, ouălor, uleiurilor şi                        
                        grăsimilor comestibile                               
                 4634   Comerţ cu ridicata al băuturilor       5134*   4630* 
                 4635   Comerţ cu ridicata al produselor din   5135    4630* 
                        tutun                                                
                 4636   Comerţ cu ridicata al zahărului,       5136    4630* 
                        ciocolatei şi produselor zaharoase                   
                 4637   Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai,     5137    4630* 
                        cacao şi condimente                                  
                 4638   Comerţ cu ridicata specializat al      5138*   4630* 
                        altor alimente, inclusiv peşte,                      
                        crustacee şi moluşte                                 
                 4639   Comerţ cu ridicata nespecializat de    5139    4630* 
                        produse alimentare, băuturi şi tutun                  
 
   464    Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
                 4641   Comerţ cu ridicata al produselor       5141    4641* 
                        textile                                               
                 4642   Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei    5142    4641* 
                        şi încălţămintei                                     
                 4643   Comerţ cu ridicata al aparatelor       5143*   4649* 
                        electrice de uz gospodăresc, al        5147*         
                        aparatelor de radio şi televizoarelor                
                 4644   Comerţ cu ridicata al produselor din   5144*   4649* 
                        ceramică, sticlărie, şi produse de                   
                        întreţinere                                          
                 4645   Comerţ cu ridicata al produselor       5145    4649* 
                        cosmetice şi de parfumerie                           
                 4646   Comerţ cu ridicata al produselor       5146    4649* 
                        farmaceutice                                         
                 4647   Comerţ cu ridicata al mobilei,         5147*   4649* 
                        covoarelor şi a articolelor de         5143*         
                        iluminat                                             
                 4648   Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi    5147*   4649*  
                        bijuteriilor                                         
                 4649   Comerţ cu ridicata al altor bunuri de  5147*   4649* 
                        uz gospodăresc                         5144*         
 
   465    Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
                 4651   Comerţ cu ridicata al                  5184    4651  
                        calculatoarelor, echipamentelor                      
                        periferice şi software-ului                          
                 4652   Comerţ cu ridicata de componente şi    5143*   4652  
                        echipamente electronice şi de          5186          
                        telecomunicaţii                                      
 
   466    Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
                 4661   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5188    4653  
                        agricole, echipamentelor şi                          
                        furniturilor                                         
                 4662   Comerţ cu ridicata al                  5181    4659* 
                        maşinilor-unelte                                      
                 4663   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5182    4659* 
                        pentru industria minieră şi                          
                        construcţii                                           
                 4664   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5183    4659* 
                        pentru industria textilă şi al                       
                        maşinilor de cusut şi de tricotat                    
                 4665   Comerţ cu ridicata al mobilei          5185*   4659* 
                        de birou                                             
                 4666   Comerţ cu ridicata al altor maşini     5185*   4659* 
                        şi echipamente de birou                              
                 4669   Comerţ cu ridicata al altor maşini şi  5187    4659* 
                        echipamente                                          
 
   467    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
                 4671   Comerţ cu ridicata al combustibililor  5151    4661  
                        solizi, lichizi şi gazoşi şi al                      
                        produselor derivate                                  
                 4672   Comerţ cu ridicata al metalelor şi     5152    4662  
                        minereurilor metalice                                
                 4673   Comerţ cu ridicata al materialului     5153    4663* 
                        lemnos şi a materialelor de            5144*         
                        construcţie şi echipamentelor          5147*         
                        sanitare                                              
                 4674   Comerţ cu ridicata al echipamentelor   5154    4663* 
                        şi furniturilor de fierărie pentru                   
                        instalaţii sanitare şi de încălzire                  
                 4675   Comerţ cu ridicata al produselor       5155*   4669* 
                        chimice                                              
                 4676   Comerţ cu ridicata al altor produse    5155*   4669* 
                        intermediare                           5156          
                 4677   Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi    5157    4669* 
                        resturilor                                           
 
   469    Comerţ cu ridicata nespecializat
                 4690   Comerţ cu ridicata nespecializat       5190    4690  
 
47        Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
 
   471    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
                 4711   Comerţ cu amănuntul în magazine        5211    4711  
                        nespecializate, cu vânzare                           
                        predominantă de produse alimentare,                  
                        băuturi şi tutun                                     
                 4719   Comerţ cu amănuntul în magazine        5212    4719  
                        nespecializate, cu vânzare                           
                        predominantă de produse nealimentare                 
 
   472    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
                 4721   Comerţ cu amănuntul al fructelor şi    5221    4721* 
                        legumelor proaspete, în magazine       5227*         
                        specializate                                          
                 4722   Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al    5222    4721* 
                        produselor din carne, în magazine                    
                        specializate                                         
                 4723   Comerţ cu amănuntul al peştelui,       5223    4721* 
                        crustaceelor şi moluştelor, în                       
                        magazine specializate                                
                 4724   Comerţ cu amănuntul al pâinii,         5224    4721* 
                        produselor de patiserie şi produselor                
                        zaharoase, în magazine specializate                  
                 4725   Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în  5225    4722  
                        magazine specializate                                
                 4726   Comerţ cu amănuntul al produselor din  5226    4723  
                        tutun, în magazine specializate                       
                 4729   Comerţ cu amănuntul al altor produse   5227*   4721* 
                        alimentare, în magazine specializate                 
 
   473    Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
                 4730   Comerţ cu amănuntul al carburanţilor   5050    4730  
                        pentru autovehicule în magazine                      
                        specializate                                          
 
   474    Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specialitate
                 4741   Comerţ cu amănuntul al                 5248*   4741* 
                        calculatoarelor, unităţilor                          
                        periferice şi software-ului în                       
                        magazine specializate                                
                 4742   Comerţ cu amănuntul al echipamentului  5248*   4741* 
                        pentru telecomunicaţii în magazine                   
                        specializate                                         
                 4743   Comerţ cu amănuntul al echipamentelor  5245*   4742  
                        audio/video în magazine specializate                 
 
   475    Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
                 4751   Comerţ cu amănuntul al textilelor, în  5241    4751  
                        magazine specializate                                
                 4752   Comerţ cu amănuntul al articolelor de  5246    4752  
                        fierărie, al articolelor din sticlă                   
                        şi a celor pentru vopsit, în magazine                
                        specializate                                         
                 4753   Comerţ cu amănuntul al covoarelor,     5244*   4753  
                        carpetelor, tapetelor şi a altor       5248*         
                        acoperitoare de podea, în magazine                   
                        specializate                                         
                 4754   Comerţ cu amănuntul al articolelor şi  5245*   4759* 
                        aparatelor electrocasnice, în                        
                        magazine specializate                                
                 4759   Comerţ cu amănuntul al mobilei, al     5244*   4759* 
                        articolelor de iluminat şi al          5245*         
                        articolelor de uz casnic n.c.a., în    5248*         
                        magazine specializate                                 
 
   476    Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
                 4761   Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în    5247*   4761* 
                        magazine specializate                                
                 4762   Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi     5247*   4761* 
                        articolelor de papetărie, în magazine                
                        specializate                                          
                 4763   Comerţ cu amănuntul al discurilor şi   5245*   4762  
                        benzilor magnetice cu sau fără                       
                        înregistrări audio/video, în magazine                
                        specializate                                         
                 4764   Comerţ cu amănuntul al echipamentelor  5248*   4763  
                        sportive, în magazine specializate                   
                 4765   Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    5248*   4764  
                        jucăriilor, în magazine specializate                 
 
   477    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate
                 4771   Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,  5242    4771* 
                        în magazine specializate                             
                 4772   Comerţ cu amănuntul al încălţămintei   5243    4771* 
                        şi articolelor din piele, în magazine                
                        specializate                                         
                 4773   Comerţ cu amănuntul al produselor      5231    4772* 
                        farmaceutice, în magazine                            
                        specializate                                         
                 4774   Comerţ cu amănuntul al articolelor     5232    4772* 
                        medicale şi ortopedice, în magazine                  
                        specializate                                         
                 4775   Comerţ cu amănuntul al produselor      5233    4772* 
                        cosmetice şi de parfumerie, în                       
                        magazine specializate                                
                 4776   Comerţ cu amănuntul al florilor,       5248*   4773* 
                        plantelor şi seminţelor; comerţ cu                    
                        amănuntul al animalelor de companie                  
                        şi a hranei pentru acestea, în                       
                        magazine specializate                                
                 4777   Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi   5248*   4773* 
                        bijuteriilor, în magazine                            
                        specializate                                         
                 4778   Comerţ cu amănuntul al altor bunuri    5248*   4773* 
                        noi, în magazine specializate                        
                 4779   Comerţ cu amănuntul al bunurilor de    5250    4774  
                        ocazie vândute prin magazine           5263*         
 
   478    Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
                 4781   Comerţ cu amănuntul al produselor      5262*   4781  
                        alimentare, băuturilor şi produselor                 
                        din tutun efectuat prin standuri,                    
                        chioşcuri şi pieţe                                   
                 4782   Comerţ cu amănuntul al textilelor,     5262*   4782  
                        îmbrăcămintei şi încălţămintei                       
                        efectuat prin standuri, chioşcuri şi                 
                        pieţe                                                
                 4789   Comerţ cu amănuntul prin standuri,     5262*   4789  
                        chioşcuri şi pieţe al altor produse                  
 
   479    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
                 4791   Comerţ cu amănuntul prin intermediul   5261    4791  
                        caselor de comenzi sau prin Internet   5263*         
                 4799   Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  5263*   4799  
                        magazinelor standurilor, chioşcurilor                
                        şi pieţelor                                          
 
                        SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE                
 
49        Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
 
   491    Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
                 4910   Transporturi interurbane de călători   6010*   4911  
                        pe calea ferată                                      
 
   492    Transporturi de marfă pe calea ferată
                 4920   Transporturi de marfă pe calea ferată  6010*   4912  
 
   493    Alte transporturi terestre de călători
                 4931   Transporturi urbane, suburbane şi      6021*   4921  
                        metropolitane de călători                            
                 4932   Transporturi cu taxiuri                6022    4922* 
                 4939   Alte transporturi terestre de          6021*   4922* 
                        călători n.c.a.                        603           
 
   494    Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
                 4941   Transporturi rutiere de mărfuri        6024*   4923* 
                 4942   Servicii de mutare                     6024*   4923* 
 
   495    Transporturi prin conducte
                 4950   Transporturi prin conducte             6030    4930  
 
50        Transporturi pe apă
 
   501    Transporturi maritime şi costiere de pasageri
                 5010   Transporturi maritime şi costiere de   6110*   5011  
                        pasageri                                             
 
   502    Transporturi maritime şi costiere de marfă
                 5020   Transporturi maritime şi costiere de   6110*   5012  
                        marfă                                                
 
   503    Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
                 5030   Transportul de pasageri pe căi         6120*   5021  
                        navigabile interioare                                
 
   504    Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
                 5040   Transportul de marfă pe căi            6120*   5022  
                        navigabile interioare                                
 
51        Transporturi aeriene
 
   511    Transporturi aeriene de pasageri
                 5110   Transporturi aeriene de pasageri       6210*   5110  
                                                               6220*         
 
   512    Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale
                 5121   Transporturi aeriene de marfă          6210*   5120* 
                                                               6220*         
                 5122   Transporturi spaţiale                  6230*   5120* 
 
52        Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
 
   521    Depozitări
                 5210   Depozitări                             6312    5210  
 
   522    Activităţi anexe pentru transporturi
                 5221   Activităţi de servicii anexe pentru    1110*   5221  
                        transporturi terestre                  6321          
                                                               5020*         
                                                               6010*         
                 5222   Activităţi de servicii anexe           1110*   5222  
                        transporturilor pe apă                 6110*         
                                                               6120*         
                                                               6322*         
                 5223   Activităţi de servicii anexe           6230*   5223  
                        transporturilor aeriene                6323*         
                 5224   Manipulări                             6311    5224  
                 5229   Alte activităţi anexe transporturilor  6340*   5229  
 
53        Activităţi de poştă şi de curier
 
   531    Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
                 5310   Activităţi poştale desfăşurate sub     6411*   5310  
                        obligativitatea serviciului universal                
 
   532    Alte activităţi poştale şi de curier
                 5320   Alte activităţi poştale şi de curier   6412    5320  
 
SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE                
 
55        Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
 
   551    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
                        similare                                             
                 5510   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  5510    5510* 
                        similare                                              
 
   552    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
                 5520   Facilităţi de cazare pentru vacanţe    5521*   5510* 
                        şi perioade de scurtă durată           5523*         
 
   553    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
                 5530   Parcuri pentru rulote, campinguri şi   5521*   5520  
                        tabere                                 5522          
 
   559    Alte servicii de cazare
                 5590   Alte servicii de cazare                5523*   5590  
 
56        Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
 
   561    Restaurante
                 5610   Restaurante                            5530    5610  
 
   562    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
                 5621   Activităţi de alimentaţie (catering)   5552*   5621  
                        pentru evenimente                                    
                 5629   Alte servicii de alimentaţie n.c.a.    5551    5629  
                                                               5552*         
 
   563    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
                 5630   Baruri şi alte activităţi de servire   5540    5630  
                        a băuturilor                                         
 
SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI  COMUNICAŢII                                          
 
58        Activităţi de editare
 
   581    Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte  activităţi de editare
                 5811   Activităţi de editare a cărţilor       2211*   5811  
                                                               7240*         
                 5812   Activităţi de editarea de ghiduri,     2211*   5812  
                        compendii, liste de adrese şi          7240*         
                        similare                                              
                 5813   Activităţi de editare a ziarelor       2212    5813* 
                                                               7240*         
                 5814   Activităţi de editare a revistelor şi  2213    5813* 
                        periodicelor                           7240*         
                 5819   Alte activităţi de editare             2215    5819  
                                                               2222*         
                                                               7240*         
 
   582    Activităţi de editare a produselor software
                 5821   Activităţi de editare a jocurilor de   7221*   5820* 
                        calculator                             7240*         
                 5829   Activităţi de editare a altor produse  7221*   5820* 
                        software                               7240*         
 
59        Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
 
   591    Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
                 5911   Activităţi de producţie                9211*   5911  
                        cinematografică, video şi de programe  9220*         
                        de televiziune                                       
                 5912   Activităţi post-producţie              9211*   5912  
                        cinematografică, video şi de programe                
                        de televiziune                                       
                 5913   Activităţi de distribuţie a filmelor   9212    5913  
                        cinematografice, video şi a                          
                        programelor de televiziune                           
                 5914   Proiecţia de filme cinematografice     9213    5914  
 
   592    Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi
de editare muzicală
                 5920   Activităţi de realizare a              2214    5920  
                        înregistrărilor audio şi activităţi    7240*         
                        de editare muzicală                    7487*         
                                                               9211*         
                                                               9220*          
 
60        Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 
 
   601    Activităţi de difuzare a programelor de radio 
                 6010   Activităţi de difuzare a programelor   6420*   6010  
                        de radio                               9220*         
                                                               7240*         
 
   602    Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
                 6020   Activităţi de difuzare a programelor   9220*   6020  
                        de televiziune                         6420*         
                                                               7240*         
 
 
61        Telecomunicaţii
 
   611    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
                 6110   Activităţi de telecomunicaţii prin     6420*   6110  
                        reţele cu cablu                                      
 
   612    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
                 6120   Activităţi de telecomunicaţii prin     6420*   6120  
                        reţele fără cablu (exclusiv prin                     
                        satelit)                                             
 
   613    Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
                 6130   Activităţi de telecomunicaţii prin     6420*   6130  
                        satelit                                              
 
   619    Alte activităţi de telecomunicaţii
                 6190   Alte activităţi de telecomunicaţii     6420*   6190  
 
62        Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

   620    Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
                 6201   Activităţi de realizare a soft-ului    7221*   6201  
                        la comandă (software orientat client)  7222*         
                                                               7240*         
                 6202   Activităţi de consultanţă în           7210    6202* 
                        tehnologia informaţiei                 7222*         
                 6203   Activităţi de management (gestiune şi  7230*   6202* 
                        exploatare) a mijloacelor de calcul                  
                 6209   Alte activităţi de servicii privind    3002*   6209  
                        tehnologia informaţiei                 7222*         
                                                               7260          
 
63        Activităţi de servicii informatice
 
   631    Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
                 6311   Prelucrarea datelor, administrarea     7230*   6311  
                        paginilor web şi activităţi conexe     7240*         
                 6312   Activităţi ale portalurilor web        7240*   6312  
 
   639    Alte activităţi de serviciiinformaţionale
                 6391   Activităţi ale agenţiilor de ştiri     9240*   6391  
                 6399   Alte activităţi de servicii            7487*   6399  
                        informaţionale n.c.a.                                
 
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI
 
64        Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
 
   641    Intermediere monetară
                 6411   Activităţi ale băncii centrale         6511    6411  
                        (naţionale)                                          
                 6419   Alte activităţi de intermedieri        6512    6419  
                        monetare                                             
 
   642    Activităţi ale holdingurilor
                 6420   Activităţi ale holdingurilor           7415*   6420  
                                                               6523*         
 
   643    Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
                 6430   Fonduri mutuale şi alte entităţi       6523*   6430  
                        financiare similare                                  
 
   649    Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
                 6491   Leasing financiar                      6521    6491  
                 6492   Alte activităţi de creditare           6522*   6492  
                 6499   Alte intermedieri financiare n.c.a.    6523*   6499  
                                                               6522*         
 
65        Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
 
   651    Activităţi de asigurări
                 6511   Activităţi de asigurări de viaţă       6601*   6511  
                 6512   Alte activităţi de asigurări           6603*   6512  
                        (exceptând asigurările de viaţă)                     
 
   652    Activităţi de reasigurare
                 6520   Activităţi de reasigurare              6601*   6520  
                                                               6602*         
                                                               6603*          
 
   653    Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
                 6530   Activităţi ale fondurilor de pensii    6602*   6530  
                        (cu excepţia celor din sistemul                      
                        public de asigurări sociale)                         
 
66        Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
 
   661    Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
                 6611   Administrarea pieţelor financiare      6711    6611  
                 6612   Activităţi de intermediere a           6712*   6612  
                        tranzacţiilor financiare               6713*         
                 6619   Activităţi auxiliare intermedierilor   6713*   6619  
                        financiare, exclusiv activităţi de                   
                        asigurări şi fonduri de pensii                       
 
   662    Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
                 6621   Activităţi de evaluare a riscului de   6720*   6621  
                        asigurare şi a pagubelor                             
                 6622   Activităţi ale agenţilor şi            6720*   6622  
                        broker-ilor de asigurări                              
                 6629   Alte activităţi auxiliare de           6720*   6629  
                        asigurări şi fonduri de pensii                       
 
   663    Activităţi de administrare a fondurilor
                 6630   Activităţi de administrare a           6712*   6630  
                        fondurilor                                           
 
SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE
 
68        Tranzacţii imobiliare
 
   681    Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
                 6810   Cumpărarea şi vânzarea de bunuri       7012    6810* 
                        imobiliare proprii                                    
 
   682    Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  închiriate
                 6820   Închirierea şi subînchirierea          7020    6810* 
                        bunurilor imobiliare proprii sau                     
                        închiriate                                           
 
   683    Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
                 6831   Agenţii imobiliare                     7031    6820* 
                 6832   Administrarea imobilelor pe bază de    7032*   6820* 
                        comision sau contract                                
 
 
SECŢIUNEA M – ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
 
69        Activităţi juridice şi de contabilitate
 
   691    Activităţi juridice
                 6910   Activităţi juridice                    7411    6910  
 
   692    Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
                 6920   Activităţi de contabilitate şi audit   7412    6920  
                        financiar; consultanţă în domeniul                   
                        fiscal                                               
 
70        Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor  administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
 
   701    Activităţi ale direcţiilor  (centralelor), birourilor administrative centralizate
                 7010   Activităţi ale direcţiilor             7415*   7010  
                        (centralelor), birourilor                            
                        administrative centralizate                          
 
   702    Activităţi de consultanţă în management
                 7021   Activităţi de consultanţă în domeniul  7414*   7020* 
                        relaţiilor publice şi al comunicării                 
                 7022   Activităţi de consultanţă pentru       7414*   7020* 
                        afaceri şi management                  0501*         
 
71        Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
 
   711    Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
                 7111   Activităţi de arhitectură              7420*   7110* 
                 7112   Activităţi de inginerie şi             7420*   7110* 
                        consultanţă tehnică legate de acestea                
 
   712    Activităţi de testări şi analize tehnice
                 7120   Activităţi de testări şi analize       7430    7120  
                        tehnice                                               
 
72        Cercetare-dezvoltare
 
   721    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
                 7211   Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  7310*   7210* 
                 7219   Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe   7310*   7210* 
                        naturale şi inginerie                                
 
   722    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
                 7220   Cercetare-dezvoltare în ştiinţe        7320    7220  
                        sociale şi umaniste                    7310*         
 
73        Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
 
   731    Publicitate              
                 7311   Activităţi ale agenţiilor de           7440*   7310* 
                        publicitate                                          
                 7312   Servicii de reprezentare media         7440*   7310* 
 
   732    Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
                 7320   Activităţi de studiere a pieţei şi de  7413    7320  
                        sondare a opiniei publice                             
 
74        Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
 
   741    Activităţi de design specializat
                 7410   Activităţi de design specializat       7487*   7410  
 
   742    Activităţi fotografice
                 7420   Activităţi fotografice                 7481    7420  
                                                               9240*         
 
   743    Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
                 7430   Activităţi de traducere scrisă şi      7485*   7490* 
                        orală (interpreţi)                                   
 
   749    Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
                 7490   Alte activităţi profesionale,          6340*   7490* 
                        ştiinţifice şi tehnice n.c.a.          7487*         
                                                               7414*         
                                                               7420*         
                                                               7460*         
 
75        Activităţi veterinare
 
   750    Activităţi veterinare
                 7500   Activităţi veterinare                  8520    7500  
 
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE  SERVICII SUPORT
 
                        Activităţi de închiriere şi leasing
 
   771    Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
                 7711   Activităţi de închiriere şi leasing    7110    7710* 
                        cu autoturisme şi autovehicule                        
                        rutiere uşoare                                       
                 7712   Activităţi de închiriere şi leasing    7121*   7710* 
                        cu autovehicule rutiere grele                        
 
   772    Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
                 7721   Activităţi de închiriere şi leasing    7140*   7721  
                        cu bunuri recreaţionale şi echipament                
                        sportiv                                              
                 7722   Închirierea de casete video şi         7140*   7722  
                        discuri (CD-uri, DVD-uri)                            
                 7729   Activităţi de închiriere şi leasing    7140*   7729  
                        cu alte bunuri personale şi                          
                        gospodăreşti n.c.a.                                  
 
   773    Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
                 7731   Activităţi de închiriere şi leasing    7131    7730* 
                        cu maşini şi echipamente agricole                    
                 7732   Activităţi de închiriere şi leasing    7132*   7730* 
                        cu maşini şi echipamente pentru                      
                        construcţii                                          
                 7733   Activităţi de închiriere şi leasing    7133    7730* 
                        cu maşini şi echipamente de birou                    
                        (inclusiv calculatoare)                              
                 7734   Activităţi de închiriere şi leasing    7122    7730* 
                        cu echipamente de transport pe apă                   
                 7735   Activităţi de închiriere şi leasing    7123    7730* 
                        cu echipamente de transport aerian     7140*         
                 7739   Activităţi de închirierea şi leasing   7121*   7730* 
                        cu alte maşini, echipamente şi bunuri  7132*         
                        tangibile n.c.a.                       7134           
 
   774    Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
                 7740   Leasing cu bunuri intangibile          7487*   7740  
                        (exclusiv financiare)                                
 
78        Activităţi de servicii privind forţa de muncă
 
   781    Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
                 7810   Activităţi ale agenţiilor de plasare   7450*   7810  
                        a forţei de muncă                      9272*         
 
   782    Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
                 7820   Activităţi de contractare, pe baze     7450*   7820  
                        temporare, a personalului                            
 
   783    Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
                 7830   Servicii de furnizare şi management a  7450*   7830  
                        forţei de muncă                                      
 
79        Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 
   791    Activităţi ale agenţiilor turistice  şi a tur-operatorilor 
                 7911   Activităţi ale agenţiilor turistice    6330*   7911  
                 7912   Activităţi ale tur-operatorilor        6330*   7912  
 
   799    Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
                 7990   Alte servicii de rezervare şi          6330*   7920  
                        asistenţă turistică                    9232*          
                                                               9234*         
                                                               9262*         
                                                               9272*         
 
80        Activităţi de investigaţii şi protecţie
 
   801    Activităţi de protecţie şi gardă
                 8010   Activităţi de protecţie şi gardă       7460*   8010  
 
   802    Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
                 8020   Activităţi de servicii privind         4531*   8020  
                        sistemele de securizare                7460*         
 
   803    Activităţi de investigaţii              
                 8030   Activităţi de investigaţii             7460*   8030  
 
81        Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
 
   811    Activităţi de servicii suport combinate
                 8110   Activităţi de servicii suport          7032*   8110  
                        combinate                              7514*         
 
   812    Activităţi de curăţenie
                 8121   Activităţi generale de curăţenie a     7470*   8121  
                        clădirilor                                           
                 8122   Activităţi specializate de curăţenie   7470*   8129* 
                 8129   Alte activităţi de curăţenie           9003*   8129* 
                                                               7470*         
 
   813    Activităţi de întreţinere peisagistică
                 8130   Activităţi de întreţinere              0141*   8130  
                        peisagistică                                         
 
82        Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor                                      
 
   821    Activităţi de secretariat şi servicii suport
                 8211   Activităţi combinate de secretariat    7485*   8211  
                 8219   Activităţi de fotocopiere, de          7485*   8219  
                        pregătire a documentelor şi alte       6411*         
                        activităţi specializate de                           
                        secretariat                                          
 
   822    Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
                 8220   Activităţi ale centrelor de            7486    8220  
                        intermediere telefonică (call center)                
 
   823    Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
                 8230   Activităţi de organizare a             7487*   8230  
                        expoziţiilor, târgurilor şi                           
                        congreselor                                          
 
   829    Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
                 8291   Activităţi ale agenţiilor de           7487*   8291  
                        colectare şi a birourilor (oficiilor)                
                        de raportare a creditului                            
                 8292   Activităţi de ambalare                 7482    8292  
                 8299   Alte activităţi de servicii suport     7485*   8299  
                        pentru întreprinderi n.c.a.            7487*         
                                                               7513*         
 
SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
 
84        Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
 
   841    Administraţie publică generală, economică şi socială
                 8411   Servicii de administraţie publică      7511    8411  
                        generală                               7514*         
                 8412   Reglementarea activităţilor            7512    8412  
                        organismelor care prestează servicii                 
                        în domeniul îngrijirii sănătăţii,                    
                        învăţământului, culturii şi al altor                 
                        activităţi sociale, exclusiv                         
                        protecţia socială                                    
                 8413   Reglementarea şi eficientizarea        7513*   8413  
                        activităţilor economice                              
 
   842    Activităţi de servicii pentru societate
                 8421   Activităţi de afaceri externe          7521*   8421  
                 8422   Activităţi de apărare naţională        7522    8422  
                 8423   Activităţi de justiţie                 7523    8423* 
                 8424   Activităţi de ordine publică şi de     7524    8423* 
                        protecţie civilă                                      
                 8425   Activităţi de luptă împotriva          7525    8423* 
                        incendiilor şi de prevenire a                        
                        acestora                                             
 
   843    Activităţi de protecţie socială obligatorie
                 8430   Activităţi de proiecţie socială        7530    8430  
                        obligatorie                                          
 
SECŢIUNEA P – ÎNVĂŢĂMÂNT
 
   85     Învăţământ
 
       851    Învăţământ preşcolar            
                 8510   Învăţământ preşcolar                   8010*   8510* 
 
   852    Învăţământ primar
                 8520   Învăţământ primar                      8010*   8510* 
 
   853    Învăţământ secundar
                 8531   Învăţământ secundar general            8021    8521  
                 8532   Învăţământ secundar, tehnic sau        8022    8522  
                        profesional                            8042*         
                                                               6323*         
                                                               6322*         
 
   854    Învăţământ superior
                 8541   Învăţământ superior non-universitar    8030*   8530* 
                 8542   Învăţământ superior universitar        8030*   8530* 
 
   855    Alte forme de învăţământ
                 8551   Învăţământ în domeniul sportiv şi      8042*   8541  
                        recreaţional                           9262*         
                                                               9305*          
                 8552   Învăţământ în domeniul cultural        8042*   8542  
                        (limbi străine, muzică, teatru, dans,  9234*         
                        arte plastice etc.)                                  
                 8553   Şcoli de conducere (pilotaj)           8041    8549* 
                 8559   Alte forme de învăţământ n.c.a.        8042*   8549* 
 
   856    Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
                  8560  Activităţi de servicii suport pentru   7414*   8550  
                        învăţământ
                                          
SECŢIUNEA Q – SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ   SOCIALĂ
 
86        Activităţi referitoare la sănătatea umană
 
   861    Activităţi de asistenţă spitalicească
                 8610   Activităţi de asistenţă spitalicească  8511*   8610  
 
   862    Activităţi de asistenţă medicală
                        ambulatorie şi stomatologică                         
                 8621   Activităţi de asistenţă medicală       8512*   8620* 
                        generală                                              
                 8622   Activităţi de asistenţă medicală       8512*   8620* 
                        specializată                                         
                 8623   Activităţi de asistenţă stomatologică  8513    8620* 
 
   869    Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
                 8690   Alte activităţi referitoare la         8514*   8690  
                        sănătatea umană                                      
 
87        Servicii combinate de îngrijire  medicală şi asistenţă socială, cu cazare
 
   871    Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
                 8710   Activităţi ale centrelor de îngrijire  8514*   8710  
                        medicală                                             
 
   872    Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
                 8720   Activităţi ale centrelor de            8531*   8720  
                        recuperare psihică şi de               8511*         
                        dezintoxicare, exclusiv spitale        8514*         
 
   873    Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
                 8730   Activităţi ale căminelor de bătrâni    8531*   8730  
                        şi ale căminelor pentru persoane       8514*         
                        aflate în incapacitate de a se                       
                        îngriji singure                                      
 
   879    Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
                 8790   Alte activităţi de asistenţă socială,  8531*   8790  
                        cu cazare n.c.a.                                     
 
88        Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
 
   881    Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru  persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
                 8810   Activităţi de asistenţă socială, fără  8532*   8810  
                        cazare, pentru bătrâni şi pentru                     
                        persoane aflate în incapacitate de a                 
                        se îngriji singure                                   
 
   889    Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
                 8891   Activităţi de îngrijire zilnică        8532*   8890* 
                        pentru copii                                         
                 8899   Alte activităţi de asistenţă socială,  8532*   8890* 
                        fără cazare, n.c.a.                    7521*         
 
  SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE  SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE                  
 
90        Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
 
   900    Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
                 9001   Activităţi de interpretare artistică   9231*   9000* 
                        (spectacole)                           9234*         
                 9002   Activităţi suport pentru               9231*   9000* 
                        interpretarea artistică (spectacole)   9232*         
                                                               9234*         
                 9003   Activităţi de creaţie artistică        9231*   9000* 
                                                               9240*         
                 9004   Activităţi de gestionare a sălilor de  9232*   9000* 
                        spectacole                                            
 
91        Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
 
   910    Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
                 9101   Activităţi ale bibliotecilor şi        9251    9101  
                        arhivelor                              7514*         
                 9102   Activităţi ale muzeelor                9252*   9102* 
                 9103   Gestionarea monumentelor, clădirilor   9252*   9102* 
                        istorice şi a altor obiective de                     
                        interes turistic                                     
                 9104   Activităţi ale grădinilor zoologice,   9253    9103  
                        botanice şi ale rezervaţiilor                        
                        naturale                                             
 
92        Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 
   920    Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
                 9200   Activităţi de jocuri de noroc şi       9271    9200  
                        pariuri                                               
 
93        Activităţi sportive, recreative şi distractive
 
   931    Activităţi sportive
                 9311   Activităţi ale bazelor sportive        9261    9311* 
                 9312   Activităţi ale cluburilor sportive     9262*   9312  
                 9313   Activităţi ale centrelor de fitness    9304*   9311* 
                 9319   Alte activităţi sportive               9262*   9319  
 
   932    Alte activităţi recreative şi distractive
                 9321   Bâlciuri şi parcuri de distracţii      9233    9321  
                 9329   Alte activităţi recreative şi          9234*   9329  
                        distractive n.c.a.                     9272*         
                                                               9262*         
 
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE  SERVICII
 
94        Activităţi asociative diverse
 
   941    Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale                 
                 9411   Activităţi ale organizaţiilor          9111    9411  
                        economice şi patronale                               
                 9412   Activităţi ale organizaţiilor          9112    9412  
                        profesionale                                         
 
   942    Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
                 9420   Activităţi ale sindicatelor            9120    9420  
                        salariaţilor                                         
 
   949    Alte activităţi asociative
                 9491   Activităţi ale organizaţiilor          9131    9491  
                        religioase                                           
                 9492   Activităţi ale organizaţiilor          9132    9492  
                        politice                                             
                 9499   Activităţi ale altor organizaţii       0150*   9499  
                        n.c.a.                                 9133          
 
95        Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
 
   951    Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
                 9511   Repararea calculatoarelor şi a         7250*   9511  
                        echipamentelor periferice                             
                 9512   Repararea echipamentelor de            3220*   9512  
                        comunicaţii                            5274*         
 
           952          Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
                 9521   Repararea aparatelor electronice de    5272*   9521  
                        uz casnic                                            
                 9522   Repararea dispozitivelor de uz         2932*   9522  
                        gospodăresc şi a echipamentelor        5272*         
                        pentru casa şi grădină                               
                 9523   Repararea încălţămintei şi a           5271    9523  
                        articolelor din piele                  5274*         
                 9524   Repararea mobilei şi a furniturilor    3611*   9524  
                        casnice                                3612*         
                                                               3614*         
                 9525   Repararea ceasurilor şi a              5273    9529* 
                        bijuteriilor                                         
                 9529   Repararea articolelor de uz personal   1740*   9529* 
                        şi gospodăresc n.c.a.                  3630*         
                                                               3640*         
                                                               5274*         
 
96        Alte activităţi de servicii
 
   960    Alte activităţi de servicii
                 9601   Spălarea şi curăţarea (uscată)         9301    9601  
                        articolelor textile şi a produselor                  
                        din blană                                            
                 9602   Coafură şi alte activităţi de          9302    9602  
                        înfrumuseţare                                         
                 9603   Activităţi de pompe funebre şi         9303    9603  
                        similare                                             
                 9604   Activităţi de întreţinere corporală    9304*   9609* 
                 9609   Alte activităţi de servicii n.c.a.     5274*   9609* 
                                                               9305*         
 
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
 
97        Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
 
   970    Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 
                 9700   Activităţi ale gospodăriilor private   9500    9700  
                        în calitate de angajator de personal                 
                        casnic                                               
 
98        Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
 
   981    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
                 9810   Activităţi ale gospodăriilor private   9600    9810  
                        de producere de bunuri destinate                      
                        consumului propriu                                   
 
   982    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
                 9820   Activităţi ale gospodăriilor private   9700    9820  
                        de producere de servicii pentru                      
                        scopuri proprii                                      
 
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99        Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
 
   990    Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
                 9900   Activităţi ale organizaţiilor şi       9900    9900  
                        organismelor extrateritoriale